Zpráva

Vodíkové údolí v kraji není fikcí

S ohledem na průmyslové zatížení Moravskoslezského kraje a dálkovému přenosu znečištění dochází v našem regionu z hlediska kvality ovzduší k častému překračování emisních limitů. Nové bruselské podmínky o útlumu uhlí pro energetiku a přistoupením Moravskoslezského kraje k "uhelné platformě" nabízejí vhodnou dobu pro změnu celého regionu k jeho přechodu z uhelného regionu na moderní a ekologický region vodíkový.

Mezi klíčové oblasti patří proměna energetiky s důrazem na využití obnovitelných zdrojů energie, prosazení inovativních řešení v průmyslu, podpora rozvoje šetrné mobility, vyšší míra recyklace, která sníží jejich spotřebu energie. Díky technologickým a výzkumným kapacitám kraje je ideální doba budovat vysoce ekologický a do budoucna se rozvíjející vodíkový průmysl a připojit se k zemím a regionům jako Japonsko, Kalifornie, Jižní Korea a Německo. Vodíkové technologie nahradí využívání fosilních paliv a tím přispějí k snižování emisí CO2 z fosilních paliv, a zároveň jej může náš region postavit na principu cirkulární ekonomiky, to znamená spotřebovávat regionální odpady jako zdroje pro výrobu vodíku.

Z odpadů nebo nevhodně využívaných zdrojů, které jsou dnes jednoduše spalovány v kogeneračních jednotkách nebo jiných zařízeních, je možné pomocí moderních technologií vyrobit nejekologičtější palivo budoucnosti "vodík".

Vodík je dnes převážně vyráběn vysokoteplotním parním reformingem z fosilního zemního plynu. Druhou možností je získat vodík z vody elektrolýzou. Moravskoslezský kraj je ale na elektrickou energii chudý kraj a v ČR je elektřina vyráběná převážně spalováním hnědého uhlí a proto ani tato možnost nemůže být považována jako ekologická. Nejvhodnější, s principem cirkulární ekonomiky, je využít odpadů z primární výroby a pomocí moderních technologií z nich vyrobit vhodný a ekologický produkt bez důsledků na životní prostředí.

V Moravskoslezském kraji je hned několik vhodných odpadních zdrojů pro výrobu vodíku mezi které se řadí:

• koksárenský plyn. Koks, který musí být brán jako technologická surovina pro hutnictví nebo pro chemický průmysl a bude nutné jej neustále vyrábět. Výrobou vzniká vysoce hodnotný koksárenský plyn s vysokým obsahem vodíku až 55%. Po separaci a finálním vyčištěním je možno získat jeden z největších zdrojů vodíku v Moravskoslezském kraji.

karbonský nebo degazační plyn, který dnes vystupuje z uhelných šachet a obsahuje velké množství metanu, což je 20 silnější skleníkový plyn než CO2, často volně bez užitku vstupuje do atmosféry.

skládkový plyn vznikající rozkladem organických složek a obsahující velký podíl metanu

organický komunální odpad

Jednou z nejvíce efektivních cest, jak dosáhnout snížení dopadů na životní prostředí (ušetřenéemise CO2) s nejvyšší přidanou hodnotou z pohledu poměru nákladů na technologii a využitelnosti, je zavádění vodíkové dopravy ve veřejné i soukromé dopravě ve vybraných aglomeracích a regionech. Vozidla na vodíkový pohon lze z hlediska samotného provozu (tank-to-wheel) považovat za kompletně bezemisní, jelikož jejich provozem (spalováním vodíku a přeměna na elektrickou energii pohánějící elektrický motor) nevzniká žádná škodlivá látka či oxid uhličitý. Produktem tohoto procesu je pouze voda.

Díky tradičním podnikům v odvětví dopravních prostředků nebo skladování a převoz stlačených plynných médií je možno pro vodíkový program připravit ucelenou škálu produktů a zcela naplnit princip cirkulární ekonomiky od odpadního zdroje po moderní technologie a produkty.

frame-scrollup