Zpráva

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Projekt RESOLVE umožní partnerům vyměnu zkušeností s konkrétními opatřeními v jednotlivých městech a regionech přispívajících ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších látek znečišťujících ovzduší

Operační program

INTERREG EUROPE

Prioritní osa

3. Nízkouhlíkové hospodářství

Oblast podpory

3.1. Posun knízkouhlíkovému hospodářství

Číslo projektu

PGI00193

Cíl projektu

Cílem projektu je příprava akčního plánu, který pomůže omezit emise CO2 vytvořené dopravou spojenou se zásobováním a jízdami za obchodem a službami v centrech měst a obcí, a také podpoří udržitelná pracovní místa a růst v místní ekonomice služeb (obchodu).

Aktivity projektu

  • výměna dobrých zkušeností mezi partnery v oblasti udržitelné mobility,
  • revize/zvýšení kvality Plánů udržitelné městské mobility se zvážením dopadů dopravy nasektor obchodu a služeb,
  • rozvoj monitorovacího a evaluačního nástroje k předvídání a měření dopadů politiky udržitelné mobility na obchod a služby,
  • vytvoření akčního plánu s návrhy konkrétních zafinancovatelných projektových záměrů nebo zlepšených způsobů řízení, který zlepší relevantní politiky na regionální či národní úrovni (zvláště operační programy Kohezní politiky).

RESOLVE Regionální konference – prezentace akcí z oblasti udržitelné dopravy

8. jednání místní zájmové skupiny – 5. 3. 2019

7. jednání místní zájmové skupiny – 23. - 24. 7. 2018

Import workshop

6. jednání místní zájmové skupiny - 27. 2. 2018

5. jednání místní zájmové skupiny - 1. 8. 2017

4. jednání místní zájmové skupiny - 11. 4. 2017

3. jednání místní zájmové skupiny - 21. 2. 2017

2. jednání místní zájmové skupiny - 13. 1. 2017

1. jednání místní zájmové skupiny - 23. 9. 2016

Prezentace projektu RESOLVE v rámci akce Den čisté mobility v Hrabyni

Peer Review v Moravskoslezském kraji

Studijní návštěva u holandského partnera v Amsterdamu

Studijní návštěva v portugalské Almadě

Studijní návštěva v italském Reggio Emilia

Studijní návštěva v Manchesteru

Studijní návštěva ve švédském Växjö

Partneři

Vedoucí partner: Město Roermond (Nizozemsko)
Ostatní partneři:

  • Katedra regionální, přístavní a dopravní ekonomiky Rotterdam (Nizozemsko),
  • Dopravní úřad pro Velký Manchester (Velká Británie),
  • Městský úřad Reggio Emilia (Itálie), Městský úřad Maribor (Slovinsko), Rada města Almada (Portugalsko), Město Varšava (Polsko), Kronoberg okresní administrativní úřad (Švédsko), Moravskoslezský kraj.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v EUR
Celkový rozpočet projektu 2.038.762
- z toho rozpočet MSK 147.189
Dotace EU pro MSK 125.110,65
Podíl poskytnuté dotace 85 %
Spolufinancování MSK 22.078,35

Doba realizace projektu

04/2016 – 03/2021

Odkaz na hlavní webové stránky projektu

http://www.interregeurope.eu/resolve/

Další informace o projektu

https://www.facebook.com/Resolve-578232375712190/?fref=ts,

https://twitter.com/ResolveEurope.

Manažer projektu

Ing. Aleš Trnka
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 984
e-mail: ales.trnka@msk.cz

Projektové video

RESOLVE – projekt v kostce

frame-scrollup