Zpráva

Chráněné bydlení organizace Sagapo v Bruntále

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005443

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb prostřednictvím deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a transformace ústavní péče s cílem umožnit uživatelům sociální služby návrat či setrvání v přirozeném prostředí.

Výstupy projektu

Předmětem projektu je vybudování chráněného bydlení v Bruntále pro 8 osob primárně s mentálním postižením a přidruženým tělesným postižením. Bude se jednat o novostavbu se dvěma samostatnými bytovými jednotkami. Realizace projektu ve svém důsledku povede k dokončení transformace příspěvkové organizace Sagapo.

Doba realizace projektu

březen 2015 – prosinec 2021

Kontaktní osoba

Ing. Hana Kaštovská
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel: 595 622 752
e-mail: hana.kastovska@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 16.629.765,58
z toho prostředky z ERDF (85 %) 14.135.300,74
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 831.488,28
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 1.662.976,56
frame-scrollup