Zpráva

Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucích k sociální inkluzi

Registrační číslo projektu

CZ.06.2.56/0.0/0.0/17_095/0008104

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti služeb prostřednictvím deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování a transformace ústavní péče s cílem umožnit uživatelům sociální služby návrat či setrvání v přirozeném prostředí.

Výstupy projektu

Předmětem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením vedoucí k sociální inkluzi osob se zdravotním postižením prostřednictvím uzavření současného ústavního zařízení a vytvoření 3 skupinových domácností pro 6 uživatelů sociální služby ve 3 nově vybudovaných rodinných domcích na ulici Uhlířská 2 ve městě Bruntál. Vznikne ubytování se souhrnnou kapacitou pro 18 osob s mentálním a kombinovaným postižením s vysokou mírou podpory.

Doba realizace projektu

březen 2015 – prosinec 2021

Kontaktní osoba

Ing. Jindřich Částka
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel: 595 622 470
e-mail: jindrich.castka@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 31.855.291,26
z toho prostředky z ERDF (85 %) 27.076.997,57
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.592.764,56
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 3.185.529,13
frame-scrollup