Zpráva

Dotazníkové šetření v rámci projektu RESOLVE na téma Udržitelná mobilita a nakupování

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

Ve spolupráci Moravskoslezského kraje, statutárních měst Ostravy a Opavy a odborné organizace CI2, o. p. s., do 29. května 2017 bude probíhat průzkum mezi obyvateli obou těchto statutárních měst. Průzkum se týká  dopravy a využívání obchodních center v obou městech.

Vyplněním dotazníku pomůžete získat důležité informace pro evropský projekt „RESOLVE – Sustainable mobility and the transition to a low-carbon retailing economy“, registrační číslo PGI00193, podpořený v rámci Operačního programu INTERREG EUROPE. Výsledky průzkumu budou sloužit jako podklad pro zlepšení dopravních systémů a služeb ve městě s cílem podporovat udržitelnou mobilitu a snížit zatížení životního prostředí emisemi z dopravy.

Očekává se, že z celkového počtu obyvatel starších 18 let bude dotazováno nejméně 250 obyvatel Ostravy a 250 obyvatel Opavy dle předem stanoveného klíče, aby bylo dosaženo reprezentativního vzorku. Tazateli jsou proškolení studenti, kteří se při začátku každého rozhovoru prokáží tazatelským průkazem. Oslovování občanů bude probíhat zejména na ulicích v centru města a vybraných obchodních centrech.

Prosíme proto oslovené občany, aby věnovali svůj čas a odpověděli tazatelům na řadu položených otázek. Napomůžete tak rozvoji udržitelné dopravy a služeb v obou statutárních městech a podáte zpětnou vazbu, co je pro vás v nákupních centrech nebo při nakupování v centru obou měst důležité. Výsledky dotazníkového šetření budou představeny na podzim letošního roku.

Pro další informace: www.interregeurope.eu/resolve/


23. května 2017
frame-scrollup