Zpráva

Elektronizace procesů jako podpora sdílení dat a komunikace ve zdravotnictví se současným zvýšením bezpečí a kvality poskytované péče

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Investiční priorita

3.05 Posilování aplikací v oblasti IKT určených pro elektronickou veřejnou správu, elektronické učení, začlenění do informační společnosti, elektronickou kulturu a elektronické zdravotnictví

Číslo projektu

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0004671

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je:

 • Zvýšení kvality, bezpečnosti a dostupnosti poskytování zdravotních služeb.

Dalšími dílčími cíli jsou:

 • Rozšíření potřebné informační a hardwarové infrastruktury, nezbytné pro bezpečné fungování procesů ve zdravotnictví.
 • Zavedení nových nebo rozšíření již využívaných systémů resp. jejich elektronizace a využití strukturovaných datových informací v různých oblastech zdravotnictví, hlavně v oblasti péče o hospitalizované pacienty, v oblasti zavedení progresivních technologií a v oblasti přístupu pacientů k informacím.
 • Zvýšení bezpečnosti a ochrany dat i kritické infrastruktury v oblasti zdravotnictví.
 • Zefektivnění a podpora procesů ve zdravotnických zařízeních.
 • Rozšíření systému pro podporu sdílení dat a komunikace mezi poskytovateli zdravotní péče.

Výstupy projektu

Výsledkem je implementace nových funkcionalit (modernizací nebo pořízením IS), a jejich vzájemné interoperabilita

Konkrétně se jedná o následující systémy resp. jejich funkcionality:

 • Centrální rezervační systém krajské korporace
 • Zavedení elektronické zdravotnické dokumentace EZD
 • Mezilaboratorní komunikace (sdílení informací v rámci procesu - automatické předávání požadavků na vyšetření a jejich výsledků)
 • Elektronické podepisování v laboratořích (elektronizace procesů)
 • Rozvoj komunikace mezi zdravotnickými zařízeními (sdílení informací)
 • Zajištění provozu mobilní vizity (provozní podpora IS)
 • Rozšíření modulu Ošetřovatelské dokumentace o webovou technologii (provozní podpora IS)
 • Rozšíření funkcionalit systému PACS (provozní podpora, sdílení informaci lékařskými konzilii)
 • Telemedicína
 • Evidence přístrojů použitých při léčbě pacienta
 • Vedení strukturované medikace včetně výdeje léků na pacienta

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 93 772 580,53
z toho prostředky z ERDF 75 202 558,60
z toho prostředky ze státního rozpočtu 4 423 679,92
z toho prostředky z rozpočtu MSK 14 146 342,01

Trvání projektu

listopad 2016 – únor 2019

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup