Zpráva

EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

Operační program

Životní prostředí

Prioritní osa

4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/16_031/0005866

Trvání projektu

1/2017 – 2/2021

Cíl projektu

Cílem projektu je zajištění příznivého stavu populace  páchníka hnědého (Osmoderma barnabita) v evropsky významné lokalitě CZ0813447 Hukvaldy.

Výstupy projektu

V rámci realizace projektu bude ošetřeno celkem 130 ks starých dřevin v historické aleji hukvaldské obory. Odborným zásahem dojde k prodloužení životnosti stromů, zajištění jejich stability a zvýšení bezpečnosti návštěvníků areálu hukvaldského zámku. Nově bude vysazeno 60 ks dřevin, čímž dojde k propojení izolovaných mikropopulací páchníka hnědého a vytvoření nových biotopů. Z dotace bude hrazená i následná dvouletá údržba aleje. Součástí projektu je také instalace informačních tabulí.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 1.030.430,00
Celkové způsobilé náklady projektu 855.246,00
z toho prostředky z ERDF (100 %) 855.246,00
Prostředky z rozpočtu MSK 175.184,00

Kontaktní osoba

Mgr. Urszula Ondruchová
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 390
e-mail: urszula.ondruchova@msk.cz

frame-scrollup