Zpráva

Genderově korektní Moravskoslezský kraj

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

3.1 Podpora zaměstnanosti a adaptability pracovní síly

Investiční priorita

3.1.51  Rovnost žen a mužů ve všech oblastech, a to i pokud jde o přístup k zaměstnání a kariérní postup, sladění pracovního a soukromého života a podpora stejné odměny za stejnou práci

Číslo projektu

CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_027/0006249

Cíl projektu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se dlouhodobě zajímá o genderovou problematiku a sdílí své informace a výsledky s ostatními krajskými úřady, avšak doposud tato oblast nebyla vnímána jako prioritní. KÚ MSK se dlouhodobě zaměřuje na péči o své zaměstnance a usiluje o jejich kvalitní profesní rozvoj, čemuž odpovídají také cíle ve Strategii KÚ MSK na období 2015 - 2020. V rámci její aktualizace bude rovněž řešena genderová problematika, která stanoví dílčí cíle, opatření a následné aktivity nejen pro samotný KÚ MSK, ale také pro řízené PO, v nichž KÚ MSK má zájem prosazovat principy Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice 2014-2020.

Cílem projektu je zpracování genderové analýzy v rámci KÚ MSK a pěti vybraných PO za účelem vytvoření Strategie rovných příležitostí žen a mužů, určena pro KÚ MSK s dopadem na PO zřizované KÚ MSK. Vytvořená strategie vymezí směr dalšího rozvoje jako největší korporace v MSK. Druhotným cílem je zvýšení povědomí zaměstnanců zařazených do KÚ MSK o genderové problematice a nastavení modelu spolupráce a sdílení informací nejen mezi zaměstnanci, ale také mezi ostatními krajskými úřady, zejména prostřednictvím využívání informací a příkladů dobré praxe.

Výstupy projektu

Strategie rovných příležitostí žen a mužů

Doba realizace projektu

09/2017 – 02/2019

Kontaktní osoby

Ing. Dana Tvardková
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 808 
e-mail: dana.tvardkova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 2.889.575,00
Příspěvek unie (95 %) 2.456.138,75
Podíl kraje (5 %) 144.478,75

Více informací o projektu naleznete na www.eico.cz

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

frame-scrollup