Zpráva

i-AIR REGION

Operační program

Interreg V-A Česká republika – Polsko

Specifický cíl

Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu

Číslo projektu

CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_026/0001075

Cíl projektu 

Cílem projektu je výměna a implementace zkušenosti veřejné správy na regionální úrovni a vytvoření regionálních nástrojů pro zlepšení kvality ovzduší - opatření u lokálních zdrojů, kontrola lokálních topenišť se vstupem i bez vstupu do obydlí, sjednocení emisních limitů a podmínek provozu u průmyslových podniků, sdílení informací o opatřeních v sousedním regionu, vytvoření materiálů pro edukaci veřejné správy, medializace výstupů i pro veřejnost, atd.

Projekt je zaměřen na vytvoření společných nástrojů a řešení znečištěného ovzduší (důsledky sociální, ekonomické a zdravotní) ve Slezsku s průmyslem, hustou domovní zástavbou a cca 6 mil. obyvatel – tyto charakteristiky regionu definují významné problémy:

1) ovzduší je znečištěné jemnými částečkami prachu a perzistentními organickými látkami,

2) vysoká sezonní emise tuhých částic a polycyklických aromatických uhlovodíků z domovní zástavby,

3) horší hodnoty než průměry v jiných regionech u některých zdravotních ukazatelů vč. délky života, zvýšených nákladů na léčbu nemocí souvisejících s ovzduším apod.

Projekt má za úkol výše uvedené problémy řešit pomocí vytvoření společných sjednocených nástrojů na regionální úrovni, přenosem dobře fungujících opatření v rámci sousedních krajů a zavedením výměny informací mezi veřejnou správou. Úkolem projektu je také přenos společných výstupů do edukačních aktivit za účelem aplikace do společnosti. Konečným cílem je zlepšení kvality ovzduší a tím i kvality života v regionu.

Partneři projektu

-Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s.

-Województwo Śląskie

-Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

-Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

-Regionální sdružení územní spolupráce Těšínského Slezska

-Stowarzyszenie Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza“

Termín realizace projektu

leden 2018 – prosinec 2020

Kontaktní osoba

Ing. Kateřina Kuligová
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 749
e-mail: katerina.kuligova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v €
Celkové způsobilé výdaje projektu 53.444,00
z toho příspěvek EU a státního rozpočtu 48.099,60
z toho spolufinancování MSK (10 %) 5.344,40
frame-scrollup