Zpráva

Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Operační program

Životní prostředí

Prioritní osa

4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu

Specifický cíl

4.1 Zajistit příznivý stav předmětu ochrany národně významných chráněných území

Číslo projektu

CZ.05.4.27/0.0/0.0/15_010/0000160

Trvání projektu

4/2016 – 8/2019

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit příznivý stav předmětu ochrany v evropsky významných lokalitách (EVL) v působnosti Moravskoslezského kraje dle doplněného národního seznamu stanoveného nařízením vlády č. 318/2013 Sb.

Výstupy projektu

Bylo vyhlášeno 5 nových zvláště chráněných území (ZCHÚ) v kategorii přírodní památka (PP) a přírodní rezervace (PR): PP Červený kámen, PP Děhylovský potok - Štěpán, PR Hněvošický háj, PP Pod Požahou (Kojetinské vrch), PP Libotín a PP Štramberk. Pro tyto lokality byly v rámci projektu provedeny inventarizační průzkumy, plány péče a geodetické podklady. Po vyhlášení za ZCHÚ byly lokality označené v terénu podle vyhl. č. 64/2011 Sb. (označníky, smaltované tabule se státním znakem a názvem lokality, pruhové značení po obvodu ZCHÚ). Na vybraných označnících byly instalovány informační tabule. Dalších 7 EVL, na které se vztahuje tzv. základní ochrana (ZO) a jsou chráněné přímo nařízením vlády č. 318/2013 Sb., bylo rovněž v rámci projektu označeno v terénu a opatřeno informačními tabulemi.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé náklady projektu 1 187 245
z toho prostředky z ERDF (85 %) 1 009 158,25
z toho prostředky ze státního rozpočtu 0
z toho prostředky z rozpočtu MSK (15 %) 178 086,75

Kontaktní osoba

Mgr. Urszula Ondruchová
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 390
e-mail: urszula.ondruchova@msk.cz

frame-scrollup