Zpráva

Interdisciplinární spolupráce v soudním regionu Nový Jičín

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007078

Cíl projektu

Hlavní cíl projektu reflektuje cíl stanovený výzvou tedy: rozvoj nových modelů služeb podporujících sociální začleňování včetně přenosu dobré praxe a podpory pilotních projektů k posílení udržitelnosti a vyšší efektivnosti jednotlivých systémů. Podpora opatření k zefektivňování procesů v sociálních službách a ve službách pro rodiny s dětmi včetně podpory vzdělávání pracovníků těchto služeb a rozvoje strategického řízení a managementu na úrovni kraje.

Hlavní cíl projektu je změna způsobu vedení opatrovnických sporů v soudním regionu Nový Jičín a jeho pilotáž. Naplněním tohoto cíle dojde ke zkrácení doby délky trvání soudních řízení ve věcech nezletilých dětí. Předpokládáme snížení počtu soudních řízení ve věci úpravy práv a povinností k nezletilým dětem a to o 20 % oproti současnému sledovanému stavu obecních úřadů obcí s rozšířenou působností v soudním regionu Nový Jičín (tj. Bílovec, Frenštát pod Radhoštěm, Kopřivnice, Nový Jičín, Odry, část Ostravy), který za I. pololetí roku 2016 činí 615 soudních řízení. Dále se předpokládá, že bude minimálně v 50% opatrovnických řízeních (úpravy poměrů nezl. dětí) vedených Okresním soudem Nový Jičín uzavírána dohoda či dojde k zpětvzetí návrhu ve věci. Tento dílčí cíl bude sledován na základě statistických údajů v soudním regionu Nový Jičín.

Dílčí cíle:

- nastavení a rozvíjení interdisciplinární spolupráce zainteresovaných subjektů (cílových skupin projektu) v rámci pravidelného společného setkávání a vzdělávání a to v nejlepším zájmu dítěte nejen při řešení rodičovských konfliktů v soudním regionu Nový Jičín, která povede ke změně způsobu vedení opatrovnických řízení ve věci nezletilých dětí (pravidelná setkávání). V rámci klíčové aktivity 1 a 2 proškolíme 46 osob/zainteresovaných subjektů. Dále budeme sledovat činnost Řídícího výboru.

- šíření dobré praxe v jiných okresech. Tvorba metodického materiálu a proškolením pracovníků OSPOD mimo soudní region Nový Jičín. Předpokládaný počet proškolených osob je 150.

Přehled klíčových aktivit

  1. Podpora a rozvoj interdisciplinární spolupráce mezi aktéry péče o ohrožené děti v regionu NJ
  2. Vzdělávání všech aktérů interdisciplinární spolupráce
  3. Podpora služeb
  4. Tvorba podpůrných a metodických materiálů k realizaci interdisciplinární spolupráce
  5. Podpora činnosti interdisciplinárních týmů v jiných okresech a šíření dobré praxe
  6. Evaluace (vyhodnocení úspěšnosti Cochemského modelu)

Doba realizace projektu

06/2017 – 05/2020

Kontaktní osoby

Mgr. Julie Bachoříková
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 818 
e-mail: juliie.bachorikova@msk.cz

Mgr. Veronika Šebestová
odborná garantka projektu
Tel.: 734 646 765
e-mail: veronika.sebestova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 6 631 587,50
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 5 636 849,37
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 663 158,75
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 331 579,38
frame-scrollup