Zpráva

Jednotný personální a mzdový systém bude s finanční podporou EU

Moravskoslezský kraj prostřednictvím odboru evropských projektů, jenž se zaměřuje na přípravu a realizaci aktivit, které mohou být spolufinancovány prostřednictvím evropských, ale i jiných dotačních titulů, získal v prosinci 2017 rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši až 75,67 mil. Kč k projektu „Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj“. Projekt bude spolufinancován prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), v rámci specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Příspěvkové organizace v současnosti používají různé personální a mzdové systémy pro zajištění personálního řízení nebo si tyto služby zajišťují dodavatelsky. Provozování těchto systémů je řešeno odlišně. Heterogenita používaných systémů generuje větší provozní náklady, než by mohl přinést jednotný systém. Provoz systémů zajišťují organizacím většinou externí dodavatelé, kteří poskytují odlišné podmínky a různou kvalitu služeb. Neexistuje jednotná úroveň zabezpečení.

I tyto problémy má pomoci vyřešit právě jednotný informační systém, jehož přínosem bude efektivní sjednocení personálních a mzdových systémů, sjednocení metodiky, sjednocení výstupů, zautomatizování procesů vedoucích ke snížení pracnosti a chybovosti při zpracování personálních a mzdových agend vč. centralizace správy systému a zabezpečení dat a přístupu k nim.

Celkový rozpočet projektu, který má být ukončen do 31. 12. 2019 je 84,08 mil. Kč s DPH, maximální možná finanční podpora ze strukturálních fondů a státního rozpočtu činí 75,67 mil. Kč s DPH.


16. ledna 2018
frame-scrollup