Zpráva

Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj

Logo MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Číslo projektu

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006005

Trvání projektu

12. 7. 2016 – 31. 12. 2019

Současný stav

Příspěvkové organizace používají různé personální a mzdové systémy pro zajištění personálního řízení nebo si tyto služby zajišťují dodavatelsky. Provozování těchto systémů je řešeno odlišně. U některých organizací jsou systémy propojeny s dalšími systémy. Jedná se o ekonomický systém, speciální systémy pro vedení evidence klientů organizací z odvětví sociálního.

Heterogenita používaných systémů generuje větší provozní náklady, než by mohl přinést jednotný systém. Provoz systémů zajišťují organizacím většinou externí dodavatelé, kteří poskytují odlišné podmínky a různou kvalitu služeb. Neexistuje jednotná úroveň zabezpečení.

V současné době jsou zaměstnancům na většině organizací tištěny výplatní lístky (finanční a časové náklady), což celý proces zatěžuje. Personální údaje nejsou často zaměstnancům poskytovány dostatečně přehledně.

Na úrovni kraje získává žadatel informace z příspěvkových organizací různě. Krajský úřad používá Personální portál. Personalistika je integrována se systémem pro správu uživatelů (IDM) a slouží takto jako jediný zdroj pravdy informací o uživateli. Projekt je v souladu s Architekturou ICT Moravskoslezského kraje.

Cíl projektu

Cílem projektu je efektivní sjednocení personálních a mzdových systémů, sjednocení metodiky, sjednocení výstupů, zautomatizování procesů vedoucích ke snížení pracnosti a chybovosti při zpracování personálních a mzdových agend vč. centralizace správy systému a zabezpečení dat a přístupu k nim.

Předmětem projektu je pořízení a implementace jednotného personálního a mzdového systému pro krajský úřad a příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje. Zavedený jednotný personální a mzdový systém umožní zřizovateli i jím řízeným příspěvkovým organizacím snížit provozní náklady, zavést jednotnou metodiku, uplatňovat moderní způsoby řízení (např. rozšířením základních funkcionalit o vzdělávání zaměstnanců, hodnocení zaměstnanců, řízení zaměstnaneckých benefitů, controllingové nástroje) a snadnější správu a zabezpečení dat.

Projekt přispěje k naplnění jednoho z cílů Strategie Krajské úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020 - Zavedení standardů korporátního řízení, v rámci něhož by mělo dojít ke zkvalitnění výkonu zřizovatelských funkcí.

Výstupem projektu je systém, který bude modulově obsahovat všechny současnou personalistikou řešené pilíře. Základ systému, určený pro všechny organizace, má být schopen zabezpečit zpracování mezd zaměstnanců a vést základní personální agendu (tisk pracovních smluv, platových výměrů, zápočty praxí). Díky projektu dojde k využití dalších funkcí (např. vzdělávání, hodnocení zaměstnanců, pracovní lékařské prohlídky atd.), které budou u větších příspěvkových organizací vycházet z jejich konkrétních požadavků a potřeb a které budou následně zpracovány v podrobné analýze. Součástí implementace systému bude migrace dat ze stávajících systémů.

Zároveň dojde vypracování jednotné metodiky personálního řízení, která by definovala základní vztahy mezi krajem a příspěvkovými organizacimi. Na konci realizace projektu proběhne zkušební provoz, který bude zahrnovat i duplicitní provoz starého a nového systému.

Výsledkem projektu bude především:

  • sjednocení výkonu procesů a sjednocení postupu pomocí centrálního nastavení,
  • zpřístupnění elektronické služby jednak samotnému krajskému úřadu, ale také organizacím kraje, jejichž finanční možnosti takovou investici neumožňují,
  • financování a řízení PO bude výrazně lépe zprůhledněno a stupeň možnosti kontroly a řízení se zvýší,
  • integrováním procesů na úrovni příspěvkových organizací a kraje vznikne další prvek krajské korporace,
  • pomocí elektronizace výkonu procesů dojde k naplňování celostátních strategií.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří občané, zaměstnanci ve veřejné správě a podnikatelé.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu (Kč)
Celkové plánované náklady projektu 84.080.000
- Prostředky finanční podpory z ERDF (85 %) 71.468.000
- Podíl státního rozpočtu ČR (5 %) 4.204.000
- Podíl Moravskoslezského kraje (10 %) 8.408.000

 

Projektový manažer

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Odborná garantka podpory korporátního řízení

Ing. Gabriela Vysocká
odbor podpory korporátního řízení a kontroly
tel: +420 595 622 259
e-mail: gabriela.vysocka@msk.cz

frame-scrollup