Zpráva

KA O - Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol

Cílem aktivity je zvýšení kvality a efektivity výuky odborných předmětů a praktického vyučování. Tohoto cíle se dosáhne zejména prohloubením odborných kompetencí pedagogických pracovníků, rozšířením materiálního zázemí škol o nové výukové pomůcky, stroje a zařízení a zásadním rozšířením, prohloubením a upevněním spolupráce škol se zaměstnavateli. Dosažení uvedených cílů také podpoří organizování soutěží a přehlídek odborných dovedností žáků.

Cílovými skupinami jsou především pedagogičtí pracovníci, jejichž odborný rozvoj je pro prohloubení kvality výuky klíčový, dále jsou to žáci středních, ale i zapojených základních škol, a zaměstnavatelé, od kterých se očekává spolupráce se školami při pořizování nových výukových pomůcek, podpora proškolení učitelů při práci s pořízenými technologiemi, spolupráce při přepracování školních vzdělávacích programů, resp. tematických plánů, a výrazné zapojení se do sdílení zkušeností a praktického vyučování přímo na pracovišti zaměstnavatelů.

Realizátory aktivity jsou partnerské školy a KVIC.

frame-scrollup