Zpráva

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

2.3.68.3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000006

Cíl projektu

V rámci projektu budou vytvořeny dva Krajské akční plány, které stanoví priority nutné kdosažení cílů vzdělávací politiky v území kraje. Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání arozvoje vzdělávací soustavy Moravskoslezského kraje, a zlepší kvalitu vzdělávání veškolách. Výstupy akčních plánů rozvoje vzdělávání mají dále sloužit pro koordinaci azacílení dalších výzev vyhlašovaných ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy aMinisterstva pro místní rozvoj ČR.

Aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic

Ke dni 11. 9. 2020 byla Regionální stálou konferencí schválena druhá aktualizace Rámce pro podporu infrastruktury a investic. Tento seznam investičních záměrů škol je možné aktualizovat vždy jednou za šest měsíců a slouží jako nezbytný podklad pro prokázání souladu investic s Krajským akčním plánem rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje.

Rámec pro podporu infrastruktury a investic MSK 2020 (formát pdf, velikost 3 MB)

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 25.846.819,94
Dotace EU 21.969.796,94
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 2.584.682,00
Podíl poskytnuté dotace SR 10 %
Spolufinancování kraje 1.292.341,00
Podíl poskytnuté dotace kraje 5 %

Doba realizace

12/2015 – 11/2021

Realizační tým:

Odbor školství mládeže a sportu

Ing. Kristýna Žižková – věcný manažer

tel.: 595 622 472
e-mail: kristyna.zizkova@msk.cz

Mgr. Aneta Krakovková Raděvičová – věcný manažer

tel.: 595 622 613
e-mail: aneta.krakovkovaradevicova@msk.cz

Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Ing. Bc. Ivona Crháková – zástupce odboru RRC

tel.: 595 622 403
e-mail: ivona.crhakova@msk.cz

Odbor evropských projektů

Mgr. Julie Bachoříková – projektový manažer

tel.: 595 622 818
e-mail: julie.bachorikova@msk.cz

Bc. Eliška Janotková– finanční manažer

tel.: 595 622 184
e-mail: eliska.janotkova@msk.cz

Národní pedagogický institut České republiky

Ve vztahu ke kraji je garantem metodické správnosti krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a podporuje střední a vyšší odborné školy při přípravě školních akčních plánů, resp. plánů aktivit.

NPI plní roli metodika a supervizora při přípravě a realizaci krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání (KAP) vrámci projektu P-KAP.

http://www.nuv.cz/projekty/pkap

Ing. Mgr. Lenka Návratová – odborný garant metodické podpory krajského akčního plánování

tel: 775 583 515

e-mail: lenka.navratova@npicr.cz

frame-scrollup