Zpráva

Moderní metody pěstování rostlin

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010820

Cíl projektu

Cílem projektu je vybudování 2 specializovaných laboratoří (meristematická a hydroponická laboratoř) pro výuku moderních metod množení a pěstování rostlin v prostoru školního zahradnictví. Díky realizaci projektu dojde ke zkvalitnění a zatraktivnění výuky žáků. Hlavním cílem je tedy zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionu, tj. zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání. Specifickým cílem je zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce (zvýšení kvalifikační úrovně absolventů).

Výstupy projektu

Výstupem projektu jsou 2 laboratoře (meristematická a hydroponická) včetně vybavení laboratorním nábytkem, laboratorními přístroji, technologií hydroponie, ICT, bílou technikou. A vybudování bezbariérového WC.

Partner projektu

  • Střední zahradnická škola, Ostrava, příspěvková organizace

Doba fyzické realizace projektu

říjen 2018 – únor 2021

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 7 995 150,55
Celkové způsobilé výdaje projektu 7 995 150,55
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 7 195 635,49
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 799 515,06
frame-scrollup