Zpráva

Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita

10: Investice do vzdělávání, odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání dovedností a do celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_049/0002505

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace a rozšíření možnosti výuky přírodovědných předmětů na středních školách Moravskoslezského kraje za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění absolventů na vysokých školách a na regionálním trhu práce.

Výstupy projektu

Výstupem projektu je vznik nových a modernizace stávajících odborných učeben a laboratoří přírodovědných předmětů (chemie, fyzika, biologie), do nichž budou pořízeny modernější přístroje, didaktické pomůcky a vybavení včetně laboratorního nábytku a IT techniky.

Partneři projektu

  • Polské gymnázium – Polskie Gimnazjumim Juliusza Slowackiego, Český Těšín, příspěvková organizace
  • Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 5 605 573,30
Celkové způsobilé výdaje projektu 5 605 573,30
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 5 045 015,97
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 560 557,33

Doba fyzické realizace projektu

červen 2016 – únor 2020

Kontaktní osoba

Ing. Milan Rostek
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 748
e-mail: milan.rostek@msk.cz

frame-scrollup