Zpráva

Moravskoslezský kraj zrekonstruoval dva silniční úseky v rámci projektu Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. OZ

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice II/442 St. Heřminovy – H. Kunčice – Vítkov – hranice okr. NJ vč. OZ“, reg. č. CZ.06.1.42/0.0/0.0/15_002/0004580, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, státního rozpočtu ČR a rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu byla rekonstrukce komunikace II. třídy ve dvou úsecích – hranice okresu Bruntál – Bohdanovice a průtah Vítkovem a rekonstrukce opěrné zdi. Záměrem stavebních prací bylo zvýšení únosnosti podkladových vrstev komunikace a obnova obrusných živičných vrstev komunikace. Stavební práce trvaly od března 2018 do října 2018. Celkové náklady projektu činily 49,63 mil. Kč. Délka zrekonstruované komunikace je 4,55 km. Smlouva o poskytnutí dotace byla s Ministerstvem pro místní rozvoj uzavřena v červnu 2017. Výše poskytnuté dotace ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu činí 90 % z celkových uznatelných nákladů.

Realizací projektu došlo ke zkvalitnění a modernizaci úseku silnice II. třídy v Moravskoslezském kraji, rekonstrukci opěrné zdi a propustků, odstranění závad ve sjízdnosti, zlepšení celkového technického stavu vozovky, zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a zlepšení dopravního propojení v dané lokalitě.


22. listopadu 2018
frame-scrollup