Zpráva

Muzeum automobilů TATRA

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.1 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001683

Trvání projektu

4/2016 – 03/2021

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zpřístupnit veřejnosti kompletní sbírku mapující historii podniku Tatra a vývoj automobilového průmyslu formou vizuálně, uživatelsky a odborně atraktivní expozice. Současně dojde k zefektivnění ochrany cenných exponátů a sbírkových předmětů. Bude zřízena nová pobočka Muzea Novojičínska – Muzeum automobilů Tatra, jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, a to rekonstrukcí průmyslového objektu v Areálu Tatry v Kopřivnici.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude zrekonstruovaná výstavní hala v Kopřivnici, nová bezbariérově koncipovaná expozice automobilů Tatra, zpřístupnění dosud nevystavovaných exponátů a lepší zabezpečení sbírkových předmětů.

Financování projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Zdroj financování projektu výše podílu vKč
Celkové předpokládané náklady projektu 172.000.000
Celkové uznatelné náklady projektu 123.247.000
- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování) 12.324.700
- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování) 110.922.300
Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování) 48.753.000

Kontaktní osoba

Ing. Michaela Bellová
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 598
e-mail: michaela.bellova@msk.cz

frame-scrollup