Zpráva

Nový úsek silnice III/4785 uveden do provozu

Moravskoslezský kraj dokončuje projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Součástí projektu byla výstavba 1,55 km dlouhého nového silničního úseku včetně 3 mostů, chodníků, veřejného osvětlení, opěrných zdí, protihlukových opatření a řadu dalších stavebních objektů týkající se např. přeložek inženýrských sítí a to v prostoru přednádraží žel. stanice v Ostravě – Svinově směrem podél železničního koridoru s vyústěním na ul. Polanecká u přivaděče k dálnici D1.

Cílem projektu je ulehčení stávající dopravě při průjezdu městskou částí Ostrava - Svinov a zvýšení dopravní bezpečnosti v zastavěné části. Zvláště pak odklonění tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast.

Projekt byl předložen do výzvy v září 2012. Fyzická realizace projektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli SDS EXMOST, s. r. o. 29. 10. 2013. Poslední práce byly dokončeny v průběhu měsíce října a to k 31. 10. 2015. Následovalo přejímací řízení včetně vyřízení všech nezbytných kolaudací.

Celkové náklady projektu činí cca 107 mil. Kč vč. DPH. Podíl EU ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů činní cca 84,15 mil. Kč vč. DPH. Podíl Moravskoslezského kraje činí cca 21,45 mil. Kč. Podíl Statutárního města Ostrava činí cca 1,4 mil. Kč.

banner - ROP
8. prosince 2015
frame-scrollup