Zpráva

Nový úsek silnice III/4785 uveden do provozu

Moravskoslezský kraj dokončuje projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Součástí projektu byla výstavba 1,55 km dlouhého nového silničního úseku včetně 3 mostů, chodníků, veřejného osvětlení, opěrných zdí, protihlukových opatření a řadu dalších stavebních objektů týkající se např. přeložek inženýrských sítí a to v prostoru přednádraží žel. stanice v Ostravě – Svinově směrem podél železničního koridoru s vyústěním na ul. Polanecká u přivaděče k dálnici D1.

Cílem projektu je ulehčení stávající dopravě při průjezdu městskou částí Ostrava - Svinov a zvýšení dopravní bezpečnosti v zastavěné části. Zvláště pak odklonění tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast.

Projekt byl předložen do výzvy v září 2012. Fyzická realizace projektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli SDS EXMOST, s. r. o. 29. 10. 2013. Poslední práce byly dokončeny v průběhu měsíce října a to k 31. 10. 2015. Následovalo přejímací řízení včetně vyřízení všech nezbytných kolaudací.

Celkové náklady projektu činí cca 107 mil. Kč vč. DPH. Podíl EU ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů činní cca 84,15 mil. Kč vč. DPH. Podíl Moravskoslezského kraje činí cca 21,45 mil. Kč. Podíl Statutárního města Ostrava činí cca 1,4 mil. Kč.


8. prosince 2015
frame-scrollup