Zpráva

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

PO3  Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008507

Aktivity projektu

  1. Řízení projektu
  2. Zvyšování kvality absolventů středních odborných škol a podpora spolupráce se zaměstnavateli
  3. Podpora kariérového poradenství
  4. Podpora polytechnického vzdělávání na základních a středních školách
  5. Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
  6. Podpora výuky cizího jazyka v odborném školství
  7. Syntéza a zhodnocení produktů vytvořených v rámci grantových projektů a individuálních projektů ostatních OP VK

Partneři projektu

13 středních škol (z toho 11 škol zřizovaných krajem a 2 školy zřizované soukomými subjekty), 1 příspěvková organizace kraje, 6 neškolských partnerů

Doba realizace

červenec 2018 - červen 2021

Realizační tým projektu OKAP

projektový manažer: Mgr. Jan Šindelka, odbor evropských projektů, tel.: 595 622 630, e-mail: jan.sindelka@msk.cz

odborný garant projektu: Ing. Andrea Nytrová, odbor školství, mládeže a sportu, tel.: 595 622 637, e-mail: andrea.nytrova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 196.340.524,43
Dotace EU 166.889.445,76
Podíl poskytnuté dotace EU 85 %
Státní rozpočet 19.634.052,44
Podíl poskytnuté dotace SR 10%
Spolufinancování kraje 9.817.026,23
Podíl poskytnuté dotace kraje 5%

frame-scrollup