Zpráva

Památník J. A. Komenského ve Fulneku - živé muzeum

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.1 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000303

Trvání projektu

12/2015 – 07/2021

Cíl projektu

Cílem je obnova národní kulturní památky, zajištění její provozní nezávislosti a rekonstrukce interiéru objektu včetně nových expozic. Dojde rovněž k rekonstrukci a úpravám exteriéru, jejichž součástí bude také zajištění bezbariérovosti památníku.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude rekonstruovaný objekt Památníku J. A. Komenského ve Fulneku, zapsaný na seznamu Národních kulturních památek, včetně nové interaktivní expozice a zázemí pro návštěvníky.

Financování projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 47.000.000,00
z toho prostředky z ERDF (85 %) 24.011.184,42
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 1.412.422,62
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 2.824.845,23

Kontaktní osoba

Ing. Michaela Bellová
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 598
e-mail: michaela.bellova@msk.cz

frame-scrollup