Zpráva

Podpora a rozvoj náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2. Sociální začleňování a boj s chudobou, Investiční priorita 2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000799

Obsah projektu

Projekt se svými aktivitami zaměřuje na podporu žadatelů o náhradní rodinnou péči a celkové rozšíření povědomí o možnostech náhradní rodinné péče v Moravskoslezském kraji. Hlavním cílem projektu je zajistit do roku 2018 zefektivnění a profesionalizaci procesu zprostředkování náhradní rodinné péče v rámci Moravskoslezského kraje prostřednictvím zvýšení počtu osob angažovaných v tomto procesu a nastavení fungujícího systému spolupráce zapojených subjektů. Záměrem Moravskoslezského kraje je prostřednictvím naplnění tohoto cíle dosáhnout pozitivního vlivu na počet dětí umístěných do náhradní rodiny.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Provázení žadatelů o náhradní rodinnou péči
  2. Propagace a zvýšení informovanosti o náhradní rodinné péči
  3. Vzdělávání a supervize pracovníků náhradní rodinné péče v rámci krajského úřadu
  4. Vytvoření funkčního nástroje pro evidenci žadatelů a dětí v rámci procesu zprostředkování náhradní rodinné péče

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 9.657.450,00
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 8.208.832,50
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 965.745,00
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 482.872,50

Doba realizace projektu

1. 1. 2016 – 31. 12. 2018

Kontaktní osoby

Mgr. Michaela Mangelová
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel: 595 622 726
e-mail: michaela.mangelova@msk.cz

Mgr. Zdeňka Kučná
odborný garant projektu
tel. 734 646 982
e-mail:zdenka.kucna@msk.cz

frame-scrollup