Zpráva

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

3. Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání

Specifický cíl

1. Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Registrační číslo projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000247

Cíl projektu

Projekt je zaměřen na podporu žáků ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí ve vzdělávání v 9 školách Moravskoslezského kraje. Stěžejním cílem je podpořit tyto žáky v dosahování školního úspěchu a zabránit tak jejich předčasnému odchodu ze vzdělávání. Aktivity jsou zaměřeny na vzdělávání a metodickou podporu pedagogických pracovníků, rozvoj školních poradenských pracovišť, přímou práci se žáky v rámci doučování, kroužků zaměřených na rozvoj gramotností, spolupráci s rodiči a dalšími aktéry ve vzdělávání.

Aktivity projektu

Programy zaměřené na usnadňování přechodu žáků mezi stupni vzdělávání
-doučování vneformálních klubech
-kroužky rozvoje klíčových kompetencí a gramotností (čtenářská, matematická, přírodovědná, informační a ICT)

Podpora školních poradenských pracovišť
-odborní pracovníci na školách: školní speciální pedagog,školní psycholog
-pilotní ověření pozice koordinátor inkluze

Podpora prostřednictvím školního asistenta

Rozvoj spolupráce pedagogických pracovníků, sociálních a zdravotních služeb
a rodiny ve vzdělávání

-workshopy pro rodiče žáků ze socioekonomicky znevýhodněného a kulturně odlišného prostředí
o důležitosti vzdělávání (kluby rodičů na školách)
-spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče
-informační a osvětová kampaň směrem k širší veřejnosti
-podpora rodičů při jednání s pedagogy a sociálními službami

Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - povinné aktivity
-DVPP
-podpora pedagogů při zavádění a rozvoji inkluzivního vzdělávání

Rozvoj pracovníků ve vzdělávání - volitelné aktivity
-DVPP
-sdílení odborných zkušeností a dobré praxe
-vzájemné návštěvy na školách

Řízení projektu

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 36 755 894,65
ztoho prostředky zEvropského sociálního fondu (85%) 31 242 510,45
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10%) 3 675 589,46
Z toho prostředky z rozpočtu MSK (5%) 1 837 794,74

Doba realizace projektu

10/2016 – 09/2019

Kontaktní osoba

Ing.Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

frame-scrollup