Zpráva

Podpora komunitní práce v MSK

Logo OP Z

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

Sociální začleňování a boj schudobou

Investiční priorita

Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecního zájmu

Registrační číslo projektu

CZ 03.2.63/0.0/0.0/15_007/001730

Cíle projektu

Cílem projektu je zvýšit míru integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit (dále jen „SVL“) v místech, které se dlouhodobě potýkají s jejich malou angažovaností, ztíženým přístupem k institucím a službám, vysokou mírou nezaměstnanosti, kriminality apod. V tomto konkrétním případě se jedná o lokality ve městech Bruntál, Frýdek-Místek a Ostrava (Ostrava-Kunčičky). Mezi další cíle projektu pak patří poskytnutí metodologického ukotvení aplikace principů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách, vytvořením vzdělávacího kurzu, umožňujícího replikaci a redistribuci poznatků a vědomostí z oblasti komunitní práce mezi cílovou skupinu, akreditace kurzu a realizace pilotního kurzu. Principy komunitní práce se tak stanou součástí integrujících aktivit, aplikovaných v lokalitách sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených. Ve snaze získat co nejširší portfolio informací k uplatňování principů komunitní práce, a to nejen v rámci ČR, byla do projektu zařazena rovněž aktivita umožňující přenos příkladů dobré praxe ze zemí EU s velkou tradicí a dlouhodobými zkušenostmi v oblasti komunitní práce.

Aktuální stav projektu

Aktivity projektu „Podpora komunitní práce v MSK“ probíhají dle plánovaného harmonogramu. V rámci klíčové aktivity KA3 byly zrealizovány dvě zahraniční pracovní cesty pro experty komunitní práce a odborníky z Ostravské univerzity, které zprostředkovaly zkušenosti z akademických pracovišť i terénu ve Velké Británii a Holandsku. V rámci klíčové aktivity KA2 se ve spolupráci s partnerem projektu, kterým je Ostravská univerzita, povedlo připravit a úspěšně akreditovat vzdělávací kurz „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“. Po výběrovém řízení na účastníky kurzu je aktuálně v běhu pilotní kurz, který má za cíl přenést agregované znalosti a dovednosti do praxe pracovníků, působících v sociálně vyloučených lokalitách, a to nejen Moravskoslezského kraje. V rámci klíčové aktivity KA1, která představuje přímé působení v lokalitách Frýdek-Místek, Bruntál a Ostrava (Ostrava – Kunčičky) se daří rozvíjet nastavenou spolupráci a předávat kompetence místním obyvatelům. K březnu 2017 byly dle harmonogramu projektu ukončeny aktivity v lokalitě Frýdek-Místek, aktuálně probíhá evaluace působení pracovníků v lokalitě a aktivit, které byly v lokalitě realizovány (nelze nezmínit proběhlý architektonický workshop). Pokračuje spolupráce v lokalitách Bruntál a Ostrava – Kunčičky.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora aktivní participace obyvatel 3 vybraných sociálně vyloučených lokalit.
  2. Vytvoření akreditovaného výcvikového kurzu zaměřeného na komunitní práci.
  3. Podpora přenosu příkladů dobré praxe v oblasti komunitní práce ze zahraničí.

Doba realizace projektu

březen 2016 – říjen 2018

Kontaktní osoby

Mgr. Jan Šindelka
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 630
e-mail: jan.sindelka@msk.cz

Bc. Peter Hančin
odbor sociálních věcí
odborný garant projektu
tel.: 595 622 279
e-mail: peter.hancin@msk.cz

Mgr. Petra Havláková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 162
e-mail: petra.havlakova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 7.141.731,25
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 6.070.471,56
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 714.173,12
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 357.086,57
frame-scrollup