Zpráva

Podpora komunitní práce v MSK II

Logo OP Z

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0010387

Cíle projektu

Cílem projektu je rozšíření praktické aplikace metod komunitní práce (dále jen „KP“), rozšíření povědomí o možnostech KP a navázání na předchozí realizace aktivit v oblasti KP či jiných aktivit, souvisejících s KP v MSK. Cíle bude dosaženo prostřednictvím jednotlivých klíčových aktivit (dále jen „KA“).

Dílčí cíle dle KA:

1. Podpora nově budovaných či stávajících komunitních center v MSK. Metodická podpora bude poskytnuta min. 4 komunitním centrům a to prostřednictvím odborných specialistů KA 1 či metodikem týmu projektu.

2. Proškolení komunitních pracovníků prostřednictvím speciálního vzdělávacího kurzu „Komunitní práce v kontextu sociálně vyloučených lokalit“.

3. Vytvoření publikace s charakterem manuálu tzv. „Příklady dobré praxe aktivit komunitního typu“, která propojí teoretický rámec KP s příklady dobré praxe. Manuál bude sloužit i pro účely komunitního plánování na obcích. Manuál obdrží všechny obce (300) v Moravskoslezském kraji

4. Vytvoření webového prostoru, zaměřeného na KP, kde budou shromážděny relevantní informace pro širší veřejnost. Zveřejnění min. 4 metodických postupů a několika videí s tématikou KP v celkovém rozsahu 30 minut.

5. Uspořádání workshopů v jednotlivých komunitních centrech (min. 6 workshopů po dobu realizace projektu), zaměřené na problematiku KP, případně související s KP.

6. Pro účely přenosu aktuálních informací z realizace KP v zahraničí budou realizovány min. dvě zahraniční pracovní cesty, výstupem z těchto cest bude zapracování získaných zkušeností do informačních materiálů, dostupných na webovém prostoru.

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Podpora implementace metod komunitní práce v komunitních centrech
  2. Metodické centrum a přenos příkladů dobré praxe

Doba realizace projektu

březen 2019 – únor 2022

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Povýšilová
projektová manažerka
odbor evropských projektů
Tel.: 595 622 754
e-mail: lucie.povysilova@msk.cz

Bc. Peter Hančin
odborný garant projektu
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 279
e-mail: peter.hancin@msk.cz

Mgr. Petra Havláková
odborný garant projektu
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 162
e-mail: petra.havlakova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 14 380 663,20
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 12 223 563,72
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 1 438 066,32
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 719 033,16
frame-scrollup