Zpráva

Podpora rozvoje rodičovských kompetencí

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

03.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

03.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

03.2.63.1 Zvýšit kvalitu a udržitelnost systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0007230

Cíl projektu

Cílem projektu je zabezpečit pomoc a podporu rodinám v kraji, které se nacházejí v situacích, které závažným způsobem ohrožují řádnou výchovu dětí v rodině a také předcházení umísťování dětí mimo biologickou rodinu. Očekávaným dlouhodobým přínosem projektu je vytvoření a podpora efektivních nástrojů pro práci s rodinami.

Dílčí cíle projektu:

1. Vytvoření a pilotní ověření programu "Podpora rozvoje rodičovských kompetencí", který se bude zaměřovat na rodiny, které opakovaně selhávají v péči o děti a jsou tak aktivními příjemci nejen sociálně-právní ochrany dětí, ale i sociálních služeb. Pilotní ověření programu bude provedeno na 40 vybraných rodinách po dobu trvání projektu. Program bude komplexně zpracován v tištěné verzi tzv. manuálu a bude obsahovat minimálně 50 stran.

2. Zajištění 5 konkrétních typů služeb pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v evidenci OSPOD krátkodobě a jejich potřebnost vyplyne z podrobného vyhodnocení potřeb dítěte a jeho rodiny a bude součástí individuálního plánu ochrany dítěte (IPOD). Aktivita má pokrýt především potřeby lokalit s nedostupností daných služeb. Zajištění specifických odborných služeb, které nejsou poskytovány v rámci SAS a které bude nutné realizovat v rámci celého kraje v rozsahu 2000 hodin.

3. Profesní a odborný růst pracovníků OSPOD. Pracovníkům OSPOD z kraje bude umožněno rozvíjet a zvyšovat své profesní dovednosti v rámci workshopů konaných v průběhu roku 2018. Výstupem této aktivity budou úspěšně vzdělaní pracovníci OSPOD a aktualizace již vytvořené metodiky doporučených postupů (v rámci pracovní skupiny).

Přehled klíčových aktivit

  1. Program podpory rodičovských kompetencí
  2. Zajištění služeb pro rodiny s dětmi
  3. Setkávání pracovníků OSPOD
  4. Evaluace

Doba realizace projektu

09/2017 – 08/2020

Kontaktní osoby

Ing. Lucie Povýšilová
projektová manažerka
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 754
e-mail: lucie.povysilova@msk.cz

Mgr. Zdeňka Kučná
odborná garantka projektu
tel.: 734 646 982
e-mail: zdenka.kucna@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 8 071 937,50
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 6 861 146,87
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 807 193,75
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 403 596,88
frame-scrollup