Zpráva

Podpora služeb sociální prevence 2

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0003758

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí aaktivní účast azlepšení zaměstnatelnosti

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů sociálních služeb, zařazených do krajské sítě sociálních služeb, v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020, s důrazem na mapování avyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit projektu

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb

3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2017 – 30. 6. 2020

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Jana Adamusová
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 156
e-mail: jana.adamusova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 342.189.473,52
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 290.861.052,49
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 34.218.947,35
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 17.109.473,68

Dotační program „Podpora služeb sociální prevence“ na roky 2017 - 2019

Související dokumenty

frame-scrollup