Zpráva

Podpora služeb sociální prevence 4

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.1 Aktivní začleňování, včetně začleňování s ohledem na podporu rovných příležitostí a aktivní účast a zlepšení zaměstnatelnosti

Číslo projektu

CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007510

Obsah projektu

Projekt je zaměřen na zajištění poskytování vybraných druhů služeb sociální prevence zaměřených na osoby bez přístřeší a osoby ohrožené vícenásobnými riziky v souladu se schváleným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb v Moravskoslezském kraji na léta 2015 - 2020 s důrazem na mapování a vyhodnocování skutečných potřeb uživatelů.

Přehled klíčových aktivit

1) Podpora vybraných sociálních služeb

2) Kontrola efektivity poskytování sociálních služeb

3) Evaluace poskytování sociálních služeb

Doba realizace projektu

1. 1. 2018 – 30. 6. 2021

Kontaktní osoby

Ing. Kateřina Rusková
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 212
e-mail: katerina.ruskova@msk.cz

Mgr. Jitka Marková
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 762
e-mail: jitka.markova@msk.cz

Ivana Becková
odbor sociálních věcí
referent pro ekonomické činnosti
tel.: 595 622 624
e-mail: ivana.beckova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 109 649 918,40
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 93 202 430,64
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 10 964 991,84
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 5 482 495,92

Dotační program "Podpora služeb sociální prevence" na roky 2018-2020

Související dokumenty

frame-scrollup