Zpráva

Podpora transformace v Moravskoslezském kraji III

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

3.2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

3.2.63 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Registrační číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001920

Obsah projektu

Projekt reaguje na Moravskoslezským krajem dlouhodobě realizovaný transformační proces pobytových sociálních služeb, který vede ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením.

Projekt se zaměřuje zejména na podporu organizací v procesu transformace vMoravskoslezském kraji, a to podpořením kvality nově vzniklých služeb, podporou pracovníků v těchto zařízeních, nabídkou metodického vedení a konzultací s externím odborníkem, ale také se zaměřuje na zvýšení povědomí široké veřejnosti o problematice života osob se zdravotním postižením a probíhající transformací soc. služeb.

Hlavním cílem projektu

je podpořit proces transformace sociálních služeb v Moravskoslezském kraji a přispět kzačlenění osob se zdravotním postižením do běžného života.

K naplnění těchto cílů směřují stanovené klíčové aktivity, a to podpora kvality pobytových sociálních služeb, rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách, vzdělávání osob se zdravotním postižením, systémová podpora organizací, medializace procesu transformace a řízení projektu.

Dlouhodobým záměrem projektu je podpora systémové změny ve způsobu poskytování pobytových sociálních služeb vMoravskoslezském kraji a pozitivní vnímání osob s postižením ve společnosti.

Cílové skupiny

 • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené
 • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
 • Pracovníci v sociálních službách
 • Sociální pracovníci

Očekávané výstupy projektu

 • Realizace auditů kvality, procesních a klientských auditů
 • Vytvořená metodika klientských auditů
 • Realizace manažerských supervizí a koučování pro vedoucí pracovníky
 • Realizace vzdělávacích programů pro sociální pracovníky
 • Realizace případových supervizí, odborných konzultací a řízených stáží pro pracovní týmy
 • Vzdělávání osob se zdravotním postižením
 • Metodická podpora organizací
 • Zpracovaná metodika dobrovolnictví
 • Zpracovaná metodika šetření a zpracování analýzy kvality života lidí spostižením
 • Zpracovaný Rozvojový plán služby
 • Realizace besed na školách
 • Zpracování a vysílání 10 minipořadů vregionální televizi POLAR
 • Evaluace projektu
 • Zvýšení informovanosti a povědomí o procesu transformace

Přehled klíčových aktivit projektu

 1. Podpora kvality pobytových sociálních služeb
 2. Rozvoj profesionálních dovedností v sociálních službách
 3. Vzdělávání osob se zdravotním postižením
 4. Systémová podpora organizací

  Prezentace kurzů Systémová podpora:

  Kurz Normalita v návaznosti na úmluvu (formát pdf, velikost 972 kB):

 5. Medializace procesu transformace
 6. Řízení projektu

Financování projektu

Zdroje financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 14.529.440,80
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 12.350.024,68
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 2.179.416,12
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 726.472,04

Doba realizace projektu

04/2016 – 03/2019

Aktuality

Aktuální informace o realizaci projektu

Kontaktní osoby

Ing. Daniela Matějů
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Mgr. Gabriela Svobodová
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 987
e-mail: gabriela.svobodova@msk.cz

Bc. Radim Miklušák
odbor sociálních věcí
referent pro sociální služby
tel.: 595 622 934
e-mail: radim.miklusak@msk.cz

frame-scrollup