Zpráva

Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním

Logo OP Z

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0000653

Cíle projektu

Cílem projektu je především získat aktuální informace o situaci na poli sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním v Moravskoslezském kraji, čehož bude dosaženo pomocí výstupu aktivity KA 1, kterou je zpracování Analýzy sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním poskytovaných v Moravskoslezském kraji, a to včetně návrhu na zlepšení a zkvalitnění těchto služeb. Současně projekt podpoří také přímo osoby s duševním onemocněním - prostřednictvím realizace KA 2. – podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím zapojení peer konzultantů. Posledním plánovaným cílem je přispět ke zvýšení kvality pracovníků a služeb, které se zaměřují na práci s lidmi s duševním onemocněním realizací vzdělávacích kurzů a semináře pro osoby pracující v těchto sociálních službách, ale také pro pracovníky obcí, jejichž agenda se dotýká osob s duševním onemocněním nebo pro sociální pracovníky ze zdravotnických zařízení - KA 3. Do realizace projektu budou zapojeni zaměstnanci krajského úřadu, přizvaní budou externisté.

Cílové skupiny

  • Pracovníci vsociálních službách
  • Sociální pracovníci
  • Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice
  • Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování
  • Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

Přehled klíčových aktivit projektu

  1. Mapování dostupné podpory služeb pro občany s duševním onemocněním
  2. Podpora osob s duševním onemocněním prostřednictvím zapojení peer konzultantů a evaluace aktivity
  3. Vzdělávání

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 6.426.115,48
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 5.462.198,15
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 642. 611,55
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 321.305,78

Doba realizace projektu

březen 2016 – leden 2018

Kontaktní osoby

Mgr. Daniela Matějů
projektový manažer
odbor evropských projektů
tel.: 595 622 592
e-mail: daniela.mateju@msk.cz

Sylvie Starzewská, DiS.
odborný garant
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 934
e-mail: sylvie.starzewska@msk.cz

Mgr. Hana Čtveráčková, DiS.
odborný garant
odbor sociálních věcí
tel.: 595 622 647
e-mail: hana.ctverackova@msk.cz

Ing. Lenka Holková
odborný garant
odbor zdravotnictví

frame-scrollup