Zpráva

Podporujeme hrdinství, které není vidět

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0001811

Cíl projektu

Cílem projektu je informovat, vzdělat a podpořit min. 135 osob, a to min. 80 pečujících osob - neformálních pečovatelů o osobu se zdravotním postižením, tak aby znali možnosti efektivního řešení své nepříznivé sociální situace v návaznosti na možnou podporu ze strany sociálních služeb a min. 55 pracovníků a managementu sociálních služeb, kteří v praxi podporují nejen klienty, ale i neformální pečovatele.

Dalšími cíli jsou očekávané přínosy v podobě:

  1. zkvalitnění života pečovatelů, ulehčení jejich nelehkého údělu, zlepšení veřejného mínění ve vztahu k pečujícím
  2. zvýšení jejich profesních i osobních kompetencí, pracovní uplatnění (jako koordinátoři u pobytů nebo přednášející na konferencích)
  3. zkvalitnění podpory ze strany sociálních služeb prostřednictvím navýšení odborných kompetencí

Přehled klíčových aktivit

  1. Vícedenní pobyty
  2. Platformy setkávání
  3. Podpora svépomocných skupin
  4. Vzdělávací programy pro pracovníky podporující pečující osoby
  5. Evaluace

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 21.252.232,80
z toho prostředky z Evropského sociálního fondu (85 %) 18.064.397,88
z toho prostředky ze státního rozpočtu (10 %) 3.187.834,92
z toho prostředky z rozpočtu MSK (5 %) 1.064.611,64

Doba realizace projektu

04/2016 – 12/2018

Aktuality

Kontaktní osoby

Ing. Dana Sačková
Projektová manažerka
odbor evropských projektů
Tel.: 595 622 808
e-mail: dana.sackova@msk.cz

Mgr. Eva Žváčková
Odborná garantka projektu
Odbor sociálních věcí
Tel.: 595 622 977
e-mail: eva.zvackova@msk.cz

Bc. Pavlína Hrbáčová
Odborná garantka projektu
Odbor sociálních věcí
Tel.: 595 622 977 658
e-mail: pavlina.hrbacova@msk.cz

frame-scrollup