Zpráva

Podporujeme hrdinství, které není vidět II

Operační program

Operační program Zaměstnanost

Prioritní osa

2 Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita

2.2 Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Číslo projektu

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0009431

Cíl projektu

Projekt je svými aktivitami navazuje na tématiku péče o osobu s postižením. Hlavní směr, kterým se projekt orientuje je podpora zvýšení kompetencí, sdílení informací, emoční podpora a vzdělávání neformálních pečovatelů o blízkou osobu se zdravotním postižením. Mimo pečující osoby projekt, ve formě vzdělávání, směruje také k vedoucím a sociálním pracovníkům sociálních služeb, které poskytují podporu a péči právě osobám se zdravotním postižením.

Aktivity projektu

Moravskoslezský kraj ve strategických dokumentech zaměřených na vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením dlouhodobě zdůrazňuje potřebu přímé podpory pečujících osob a rozvoje služeb rané péče.

V souvislosti s výše uvedeným Moravskoslezský kraj realizoval projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět“, jenž byl na konci roku 2018 úspěšně ukončen. Jelikož si Moravskoslezský kraj uvědomuje důležitost podpory neformální péče, připravil navazující projekt „Podporujeme hrdinství, které není vidět II“ a v podpoře neformálních pečujících, kteří v domácím prostředí pečují o blízkého člena rodiny s postižením/onemocněním i nadále pokračuje.

Aktivity projektu:

1. Vícedenní pobyty pro svépomocné skupiny a poskytovatele rané péče. Hlavním cílem aktivity je poskytnutí příležitosti pro vzájemné sdílení pocitů a zkušeností s dalšími pečujícími z kraje, kteří jsou v podobné životní situaci, posílit jejich kompetence a nabídnout možnost poznání nových metod, technik a jiného vzdělávání s ohledem na druh onemocnění/postižení člena rodiny a v neposlední řadě poskytnout jim i jejich rodinám prostor pro aktivní a společný odpočinek mimo domácí prostředí.

2. Podpora svépomocných skupin, jejímž cílem je podpořit sdružování neformálních pečovatelů tak, aby vyvstal prostor vzájemného sdílení a podpory v nelehkém údělu péče o blízkého člena rodiny. Prostřednictvím této aktivity je reagováno na aktuální potřeby svépomocných skupin, a to prostřednictvím zajištění kompenzačních či rehabilitačních pomůcek, potřebné asistence a realizací tematických setkání.

3. Vzdělávání a platformy setkávání. V rámci aktivity bude realizován Vzdělávací program pro neformální pečující zaměřující se na témata vyplývající ze zjištěných potřeb pečujících a Vzdělávací program pro vedoucí a sociální pracovníky sociálních služeb poskytujících podporu a pomoc dětem a dospělým osobám se zdravotním postižením.

Součástí této aktivity jsou také platformy setkávání, konkrétně kulaté stoly, konference a workshopy, jejichž realizace se v předcházejícím projektu osvědčila.

Výstupy projektu

cca 110 podpořených osob

Doba realizace projektu

09/2018 – 08/2021

Manažer projektu

Ing. Lucie Povýšilová
odbor evropských projektů
tel.: +420 595 622 754
e-mail: lucie.povysilova@msk.cz

Odborný garant projektu

Mgr. Eva Žváčková
odbor sociálních věcí
tel.: +420 595 622 977
e-mail: eva.zvackova@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu vKč
Celkové způsobilé výdaje projektu 21 996 757,20
Příspěvek unie (95 %) 18 697 243,62
Podíl kraje (5 %) 1 099 837,86

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

frame-scrollup