Zpráva

Programové období EU 2014–2020

Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Jednou z nejvýznamnějších kapitol evropského rozpočtu v období 2014–2020 budou Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF). Jedná se o dva strukturální fondy:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR/ERDF),
 • Evropský sociální fond (ESF),

dále o

 • Fond soudržnosti (FS/CF),
 • Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EZFRV/EAFRD)
 • Evropský námořní a rybářský fond (ENRF/EMFF).

Změny v programovém období 2014–2020:

Oproti programovému období 2007–2013 došlo v systému čerpání z evropských fondů k zavedení některých novinek. Mezi nejdůležitější z nich patří:

 • rozšíření počtu zapojených fondů (nově i Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova Evropský námořní a rybářský fond)
 • nastavení systému předběžných podmínek;
 • vyšší měřitelnost přínosu podpořených operací (důraz na plnění stanovených indikátorů);
 • finanční závislost na rychlosti a kvalitě čerpání (výkonnostní rámec);
 • vyšší míra uplatnění územně specifického přístupu a využití integrovaných nástrojů;
 • vyšší míra uplatnění finančních nástrojů na úkor dotací;
 • snížení počtu programů (snížení počtu tematických OP a ustavení jednoho Integrovaného regionálního operačního programu na místo původních sedmi ROPů);
 • koncepce Jednotného metodického prostředí (zajištění stejných pravidel);
 • rozšířené fungování monitorovacího systému (zjednodušení administrativy, žadatel již nebude muset tisknout žádné papíry).

Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Programové období 2014–2020.

Operační programy

Oproti programovému období 2007–2013 dochází k významné redukci počtu operačních programů (OP), z 22 programů je celkový počet snížen na 14: osm národních operačních programů a šest programů územní spolupráce. Vedle toho jsou vytvořeny Program rozvoje venkova a Operační program Rybářství 2014–2020.

Programy pro programové období 2014–2020 byly vymezeny usnesením vlády ČR č. 867 ze dne 28. listopadu 2012. Jedná se o následující programy:

Národní operační programy 

 1. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (formát pdf, velikost 3 MB)
  •  řízený Ministerstvem průmyslu a obchodu
 2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (formát pdf, velikost 4 MB)
  • řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
 3. Operační program Zaměstnanost (formát pdf, velikost 3 MB)
  • řízený Ministerstvem práce a sociálních věcí
 4. Operační program Doprava (formát pdf, velikost 1 MB)
  • řízený Ministerstvem dopravy řízený Ministerstvem dopravy
 5. Operační program Životní prostředí (formát pdf, velikost 1 MB)
  • řízený Ministerstvem životního prostředí
 6. Integrovaný regionální operační program (formát pdf, velikost 3 MB)
  • řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 7. Operační program Praha – pól růstu ČR (formát pdf, velikost 13 MB)
  • řízený Magistrátem hlavního města Prahy
 8. Operační program Technická pomoc (formát pdf, velikost 2 MB)
  • řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 9. Operační program Rybářství (formát pdf, velikost 442 kB)
  • řízený Ministerstvem zemědělství
 10. Program rozvoje venkova (formát pdf, velikost 14 MB)
  • řízený Ministerstvem zemědělství

Programy přeshraniční spolupráce

 1. Program přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Polskou republikou
  • řízený Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Program přeshraniční spolupráce mezi Slovenskou republikou a Českou republikou
  • koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Program přeshraniční spolupráce mezi Rakouskou republikou a Českou republikou
  • koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 4. Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou
  •  koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 5. Program přeshraniční spolupráce mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou
  •  koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce

 1. Program nadnárodní spolupráce Central Europe 2020
  • koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 2. Program nadnárodní spolupráce Danube
  • koordinovaný na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj
 3. Program meziregionální spolupráce INTERREG EUROPE
  • koordinované na území České republiky Ministerstvem pro místní rozvoj.
 4. ESPON 2020
 5. Operační program INTERACT III

Dokumenty programového období 2014–2020

DOKUMENTY EU

Nařízení EU

Evropská komise zveřejnila dne 6. října 2011 balíček šesti nových nařízení. Vyjednávání jejich definitivní podoby probíhalo déle než dva roky. Jejich finální verze byla schválena 17. prosince 2013. V programovém období 2014–2020 budou tvořit legislativní základ pro podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů.

Pátá kohézní zpráva

V listopadu 2010 vydala Evropská komise Pátou zprávu o ekonomické, sociální a územní soudržnosti (tzv. Pátou kohezní zprávu). Účelem zprávy je prezentovat představy Evropské komise o budoucí architektuře Kohezní politiky EU na období 2014–2020.

Pátá kohézní zpráva - shrnutí v češtině (formát pdf, velikost 166 kB)

Celá zpráva je k dispozici v angličtině na stránkách Evropské komise

Strategie Evropa 2020

Strategie Evropa 2020 předkládá tři vzájemně se posilující priority:

 • Inteligentní růst: rozvíjet ekonomiku založenou na znalostech a inovacích.
 • Udržitelný růst: podporovat konkurenceschopnější a ekologičtější ekonomiku méně náročnou na zdroje.
 • Růst podporující začlenění: podporovat ekonomiku s vysokou zaměstnaností, jež se bude vyznačovat sociální a územní soudržností.

Strategie Evropa 2020 (formát pdf, velikost 405 kB)

DOKUMENTY ČR

Dohoda o partnerství

Dohoda o partnerství je základní zastřešující dokument pro čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESI fondy) v programovém období 2014–2020. Pro Českou republiku byly vyčleněny prostředky ve výši téměř 24 miliard eur. Dohoda o partnerství je vzhledem ke svému charakteru zastřešujícího strategického dokumentu pro programové období 2014–2020 určující a svým obsahem závazná i pro jednotlivé programové dokumenty.

Dohoda o partnerství byla definitivně schválena Evropskou komisí dne 26. srpna 2014, čímž byl ukončen téměř tříletý proces vyjednávání o tomto dokumentu.

Dohoda o partnerství (formát pdf, velikost 3 MB)

Národní dokument k územní dimenzi

Územní dimenze, jež je ukotvena v Dohodě o partnerství, je chápána jako  možnost koncentrovat prostředky z programů Evropských strukturálních a investičních fondů ve specifických typech území podporující konkurenceschopnost ČR a také zohledňující požadavek na vyrovnávání územních disparit.

Národní dokument k územní dimenzi byl schválen usnesením vlády č. 681 ze dne 27. srpna 2014.

Národní dokument k územní dimenzi (formát pdf, velikost 2 MB)

Pravidla spolufinancování

Pravidla stanovují míru finanční spoluúčasti na financování projektů v programovém období 2014–2020 v závislosti na typu příjemce, charakteru činnosti a kategorie regionu, ve které příjemce danou operaci realizuje.

Metodické dokumenty

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR připravilo v souladu s koncepcí jednotného metodického prostředí metodické dokumenty:

Koncepce jednotného metodického prostředí

Metodický pokyn pro přípravu programových dokumentů pro programové období 2014–2020

Metodický pokyn pro evaluace v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn zásady tvorby a používání indikátorů v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn pro způsobilost výdajů a jejich vykazování v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro řízení rizik ESI fondů v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014–2020

Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020_1.část

Metodický pokyn pro monitorování implementace ESI fondů v programovém období 2014-2020_2.část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_1.část

Metodický pokyn procesů řízení a monitorování ESI fondů v MS2014+_2.část

Metodický pokyn pro přípravu řídicí dokumentace programů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn pro publicitu a komunikaci ESI fondů v programovém období 2014-2020

Metodický pokyn k revizi programů pro programové období 2014-2020

Metodický pokyn k rozvoji lidských zdrojů v programovém období 2014-2020 a v programovém období 2007-2013

Metodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014–2020

Metodické doporučení pro implementaci finančních nástrojů v programovém období 2014-2020

Metodické doporučení pro projekty vytvářející příjmy v programovém období 2014-2020

Celkový přehled metodických dokumentů je k dispozici na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj v sekci Metodické dokumenty.

frame-scrollup