Zpráva

Projekt, který posílí kybernetickou bezpečnost krajského úřadu, byl doporučen k financování

Moravskoslezský kraj průběžně reaguje na všechna potenciální rizika také v kybernetickém prostoru elektronické komunikace. Odbor evropských projektů ve spolupráci s bezpečnostním manažerem a odborem informatiky připravil v loňském roce projekt Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti (reg. č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0002011), jehož cílem je co nejefektivněji zvýšit odolnost informačních systémů veřejné správy proti kybernetickým hrozbám. Projekt naplňuje požadavky vyhlášky č. 317/2014 Sb. o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích a zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů.

Cílem zákona, připraveného Národním bezpečnostním úřadem, je zefektivnit a zrychlit reakci na případné kybernetické hrozby, které by mohly představovat nebezpečí pro zájmy kraje i českého státu.

V současnosti krajský úřad vystupuje jako správce čtyř informačních systémů, které jsou klasifikovány jako tzv. významné informační systém (VIS).

Důležitost projektu zabývajícího se kybernetickou bezpečností v rámci krajského úřadu Moravskoslezského kraje byla identifikována také ve Strategii Krajského úřadu Moravskoslezského kraje do roku 2020.

V rámci projektu dojde k pořízení systému pro trvalou ochranu aplikací a informací dostupných z vnější sítě před neoprávněnou činností, popřením provedených činností, kompromitací nebo neautorizovanou změnou, nákupu nástroje SIEM a systému pro pravidelný audit logů nebo systému řízení přístupu ke komunikační infrastruktuře.

Žádost o finanční podporu podal kraj prostřednictvím oddělení projektové kanceláře odboru evropských projektů v září 2016 jako vůbec první žadatel v rámci České republiky. V lednu roku 2017 byl projekt, s předpokládaným rozpočtem 12,2 milionů, doporučen k financování prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj. Finanční podpora z evropských zdrojů může činit až 10,3 mil. korun. Kraj má projekt realizovat v průběhu let 2017-2018.

Tento projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu.


3. února 2017
frame-scrollup