Zpráva

Projekty v oblasti dopravy

Moravskoslezský kraj je vlastníkem silniční sítě komunikací II. a III. třídy o celkové o délce 2735 km. V programovém období 2014 – 2020 navazuje v rámci rekonstrukce a  rozšiřování silniční sítě na předchozí programové období, kdy bylo za pomoci evropských zdrojů (Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, OP Přeshraniční spolupráce ČR - Polsko a OP Přeshraniční spolupráce ČR - Slovensko) realizováno 38 projektů v celkové částce cca 5.110 mil Kč. V oblasti silniční infrastruktury proto plánuje Moravskoslezský kraj mimo běžné údržby a staveb financovaných z národních zdrojů, realizovat také několik investičních akcí na komunikacích II. a III. třídy s podporou evropských zdrojů (Integrovaný operační program). Dostupná alokace na tyto projekty činí cca 1,5 mld. Kč a v jejím rámci je plánována rekonstrukce a modernizace úseků komunikací na vybrané silniční síti v plánované délce cca 70 km. Vedle rekonstrukce komunikací budou realizovány také dvě novostavby a to „Silnice II/478 prodloužená Mostní I.etapa“ a „Přeložka sil. II/461 v Opavě jižní obchvat dokončení“. Zahájení stavebních prací na prvních úsecích je plánováno v roce 2016. V rámci projektů přeshraniční spolupráce (INTREREG) je pak spolu se zahraničními partnery plánována také realizace projektů zaměřených na zvýšení dostupnosti příhraničních oblastí formou rekonstrukce přeshraničních mostů resp. přiléhajících komunikací. (Úvalno – Branice, most Vávrovice, Opava, Pekařská – Pilscz). 

 

Rekonstrukce MÚK Bazaly - I. etapa

Rekonstrukce silnice II/475 Horní Suchá - průtah

RESOLVE - Udržitelná mobilita a přechod k nízkouhlíkové ekonomice služeb

frame-scrollup