Zpráva

Projekty v oblasti školství, mládeže a sportu

Prvním velkým, systémovým projektem v oblasti školství je projekt s názvem „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Moravskoslezského kraje“. Cílem projektu  je plánovat společné nebo sdílené územní aktivity, které přispějí k naplnění Dlouhodobého záměru vzdělávání a vzdělávací soustavy kraje a zlepší kvalitu vzdělávání ve školách. Důraz bude kladen na podporu škol se slabšími výsledky žáků a rozvoj potenciálu každého žáka.  V rámci projektu proběhne příprava/zpřesnění, realizace a vyhodnocování krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání, které budou nástrojem implementace vybraných specifických opatření v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a Integrovaného regionálního operačního programu. Půjde tedy o klíčový dokument, pro možnost dalšího čerpání prostředků z EU na projekty v oblasti vzdělávání.

V dalších projektech se bude Moravskoslezský kraj mimo jiné zaměřovat na :

  • vytváření a optimální fungování inkluzivního vzdělávacího prostředí,
  • rozvoj přirozených dovedností žáků v přírodních vědách,
  • podporu rozvoje matematické a jazykové gramotnosti,
  • zkvalitnění počátečního a dalšího vzdělávání včetně vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

Moravskoslezský kraj bude i nadále pokračovat v úspěšném navazování spolupráce se zahraničními partnery při výměně zkušeností. Aktuálně je připravován partnerský projekt zaměřený na podporu uplatnitelnosti absolventů na trhu práce formou zahraničních stáží, které budou zahrnuty do jejich praktické výuky. Projekt je připravován ve spolupráci s partnery z Polska a Francie.

Moravskoslezský kraj dlouhodobě realizuje projekty, jejichž cílem je rozvoj odborného a přírodovědného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získání pracovních dovedností. Proto i v novém programovém období bude v rámci investičních projektů realizován záměr zlepšit praktické vyučování studentů technických oborů s cílem centralizovat výuku do areálů jednotlivých škol. Do konce roku 2018 budou vybudovány a vybaveny nové dílny pro odborný výcvik. V plánu je také rozsáhlá modernizace areálu školního statku a pořízení kvalitního technického a technologického vybavení.

V letech 2017 až 2018 bude dále podpořena zejména:

  • výuka CNC obrábění pořízením CNC strojů, programovacích panelů, potřebné ICT techniky a specializovaného software,
  • výuka svařování pořízením svařovacích trenažerů, reálných svařovacích strojů,
  • modernizace elektrolaboratoří a dílen,
  • modernizace laboratoří pro metrologii a strojírenská měření,
  • výuka přírodovědných a technických oborů pořízením moderních výukových pomůcek, potřebné ICT techniky pro počítačem podporované předměty a příslušné prezentační techniky.

Moderní metody pěstování rostlin

Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji III

Laboratoře virtuální reality

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II

Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v MSK (OKAP)

Podpora jazykového vzdělávání v SŠ MSK

Modernizace výuky svařování

Podpora digitálního vzdělávání v SŠ MSK

Laboratoře technických měření

Budova dílen pro obor Opravář zemědělských strojů ve Střední odborné škole Bruntál

Elektrolaboratoře

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Modernizace výuky přírodovědných předmětů I

Modernizace výuky přírodovědných předmětů II (SVL)

Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji

Podpora výuky CNC obrábění

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji

Výuka pro Průmysl 4.0

frame-scrollup