Zpráva

Projekty v oblasti veřejné správy

Již v programovém období 2007-2013 byl Moravskoslezský kraj jedním z nejaktivnějších a nejúspěšnějších žadatelů o dotace u projektů zaměřených na rozvoj a zkvalitňování veřejné správy. Moravskoslezský kraj má ambici v tomto trendu pokračovat i nadále. Projekty kraje se budou zaměřovat jak na prohlubování odborných znalostí zaměstnanců územní veřejné správy, tak na zvýšení efektivity veřejné správy prostřednictvím implementace prvků řízení kvality, procesního modelování, projektového řízení a dalších. Moravskoslezský kraj bude dle možností do svých projektů zahrnovat prvky „korporátního managementu“ zřizovaných organizací.

Moravskoslezský kraj bude v novém programovém období dále pokračovat v započaté elektronizaci jednotlivých agend veřejné správy a rozvojem infrastruktury vybudováním krajské vysokorychlostní datové sítě, která umožní mj. spojení s krizovou infrastrukturou na státní úrovni. Předpokládaný konec vybudování sítě je plánován na rok 2019. Kraj půjde dále cestou rozvoje portfolia sdílených služeb pořízením informačních systémů usnadňujících zapojení občanů do veřejného života (jako je např. možnost elektronických referend a průzkumů názorů obyvatel kraje, rozvoj krajských technologií GIS, podpora výměny dat mezi zdravotnickými zařízeními) a realizací platformy open data (strojově čitelné výstupy umožňující jejich další využití). Jedním z nových systémů by mělo být sjednocení technické platformy školských informačních systémů. Pokračovat by měla digitalizace knihovního fondu nebo elektronizace agend v oblasti zdravotnictví (e-Health).

S rozvojem sdílených služeb bude posilována kybernetická bezpečnost a hardwarová infrastruktura budováním bezpečných datových úložišť. V plánu je pořízení nových pracovních stanic a software pro Moravskoslezský kraj a jeho příspěvkové organizace, včetně zajištění virtualizace, což přispěje k zefektivnění využívání jednotlivých zařízení. Příprava těchto projektů již probíhá. První realizace by měla začít na konci roku 2016.

Genderově korektní Moravskoslezský kraj

Jednotný personální a mzdový systém pro Moravskoslezský kraj

Kvalita a odborné vzdělávání zaměstnanců KÚ MSK

Návrh architektury ICT kraje a pokročilé využívání nástrojů eGovernmentu

Příměstské tábory pro děti zaměstnanců KÚ MSK

Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti

Rozvoj architektury ICT Moravskoslezského kraje

Vzdělávání a rozvoj kompetencí zaměstnanců KÚ MSK

frame-scrollup