Zpráva

Projekty v oblasti životního prostředí

Na úseku ochrany přírody předpokládáme realizaci projektů o celkovém finančním objemu 50 mil. Kč, jejichž cílem je dokončení implementace a zajištění následné péče o lokality soustavy Natura 2000 na území Moravskoslezského kraje. Jedná se o obnovu mokřadních ploch, výsadbu a kácení dřevin, likvidaci černých skládek, instalaci technického zabezpečení objektů (štoly), zatravnění orných půd, obnovu degradovaných travních ploch (přísevy), zajištění migrační prostupnosti toků, likvidaci invazních druhů, apod. Moravskoslezský kraj vyhlásí "kotlíkové dotace" - cílem projektu je omezit primární emise znečišťujících látek z lokálního vytápění domácností, což ve svém důsledku přispěje k ochraně a zlepšování kvality životního prostředí Moravskoslezském kraji. Kotlíkové dotace jsou podporovány z Operačního programu životní prostředí (OPŽP), do kterého podávají žádosti o dotaci jednotlivé kraje, které následně vyhlašují grantová schémata.

CLear AIR and CLimate Adaptation in Ostrava and other cities (CLAIRO)

i-AIR REGION

EVL Hukvaldy, tvorba biotopu páchníka hnědého

Implementace soustavy Natura 2000 v Moravskoslezském kraji, 2. vlna

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji

frame-scrollup