Zpráva

Projekty z oblasti školství, mládeže a sportu

Odbor evropských projektů zajišťoval spolufinancování z evropských finančních zdrojů u projektů za celkem 1.996 mil Kč (dotace 1.394 mil. Kč) z oblasti školství, mládeže a sportu, z toho investiční projekty bly podpořeny částkou 1.732 mil. Kč (dotace 1.134 mil. Kč) a neinvestiční projekty 264 mil. Kč (dotace 260 mil. Kč) .

V rámci investičních projektů bylo pořízeno vybavení škol a 147 učeben (např. výpočetní technika, didaktické pomůcky, vybavení dílen - CNC stroje pro výuku strojírenských oborů, zvedáky na auta pro výuku technických oborů, hudební nástroje pro výuku v uměleckých školách, vybavení pro výuku gastrooborů, apod.), bylo rekonstruováno nebo úplně nově vybudováno 8 areálů venkovních sportovišť, 3 tělocvičny, 1 bazén a např. i jeden fóliovník. Moderní diagnostické nástroje obdržely i pedagogicko-psychologické a speciálně pedagogické poradny.  Do oblasti energetických úspor na školách a školských zařízeních bylo zaměřeno 45 projektů za celkem 1.037 mil. Kč (dotace 545,4 mil. Kč) - 366.000  m² vnějšího opláštění budov.

Neinvestiční projekty byly zaměřeny např. na vzdělávací akce pro žáky a pedagogické pracovníky, podporu talentovaných středoškoláků v přírodovědných a technických oborech, realizaci odborných kempů, seminářů a workshopů, apod. - celkem bylo podpořeno cca 79.100 osob.

Největším projektem byl projekt „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji“, který lze bezesporu hodnotit jako jeden z nejrozsáhlejších projektů v oblasti vzdělávání a opularizace přírodovědných a technických oborů, který byl dosud v Moravskoslezském kraji realizován.

Realizace projektu od srpna 2013 do června 2015 zahrnovala uskutečnění celé řady aktivit investičního a neinvestičního charakteru. V rámci investičních aktivit šlo zejména o modernizaci odborných učeben, laboratoří a dílen ve středních školách, o nákup didaktických pomůcek a moderního přístrojového vybavení - s cílem maximálně přiblížit výukové možnosti školy nejnovějším trendům, technologiím a požadavkům praxe. Za dobu realizace projektu tak bylo inovováno 69 učeben a laboratoří pro výuku přírodovědných a odborných technických předmětů (některé zcela nově vybudovány), 3 venkovní učebny a např. 1 naučná stezka. Jádrem celého projektu však byla část neinvestiční: byly realizovány tisíce výukových hodin s novými didaktickými pomůckami a přístrojovým vybavením, v inovovaných učebnách; střední školy po dva roky realizovaly odborné kroužky a další volnočasové aktivity jak pro žáky středních, tak základních škol. Žáci základních škol strávili desítky hodin v odborných učebnách středních škol, středoškoláci měli příležitost aktivně využívat odborné zázemí vysokých škol a účastnit se řady přednášek na nejrůznější témata.

V rámci projektu bylo podpořeno více než 60.000 žáků a téměř 2.000 pedagogických pracovníků.

frame-scrollup