Zpráva

Projekty z oblasti veřejné správy

Moravskoslezský kraj dlouhodobě a systematicky pracuje na zkvalitnění a zefektivnění výkonu územní veřejné správy. Za tímto účelem byla realizována řada neinvestičních projektů financovaných z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a investičních projektů realizovných z Integrovaného operačního programu a EHP/Norska. Celkem bylo proinvestovnáno cca 215 mil Kč (dotace cca 178 mil. Kč). Jednotlivé neinvestiční projekty se zaměřovaly na:

  • vzdělávání zaměstnanců krajského úřadu a zaměstnanců obcí,
  • rozvoj personálního systému a personálního řízení na krajském úřadě,
  • vytvoření Strategie KÚ MSK na období 2015 – 2020,
  • vytvoření Strategie řízení cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,
  • vytvoření a přijetí Etického kodexu zaměstnanců krajského úřadu,
  • implementaci prvků procesního a projektového řízení do činností krajského úřadu.

V rámci všech projektů bylo podpořeno více než 5.000 úspěšných absolventů školení z řad zaměstnanců územní veřejné správy.

Moravskoslezský kraj realizoval úspěšně také investiční projekty, z nichž nejrozsáhlejším byl „e‑Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy)“. Jedním z cílů projektu bylo provedení komplexní elektronizace služeb poskytovaných příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje i samotnému úřadu.

frame-scrollup