Zpráva

Realizace projektu ze sociální oblasti Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji zahájena

Od března 2016 realizuje Moravskoslezský kraj individuální projekt s názvem „Podpora komunitní práce v Moravskoslezském kraji“, který je zaměřený na rozvoj komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách Moravskoslezského kraje. Projekt navazuje na předchozí realizace krajských individuálních projektů „Podpora sociálních služeb na území sociálně vyloučených lokalit I, II a III“, které se, mimo jiné, zaměřily na podporu samotných obyvatel v místě jejich bydliště, a to ne prostřednictvím nabídky přímé pomoci, ale cílenou snahou o zvýšení kompetencí těchto obyvatel, hledání potřeb těchto obyvatel a jejich uschopňování k nalézání řešení problému na místě vlastními silami.

Projekt „Podpora komunitní práce v MSK“ je zaměřený na rozvoj kompetencí a snižování následků sociálního vyloučení obyvatel sociálně vyloučených lokalit v Ostravě-Kunčičkách, Bruntále a Frýdku-Místku prostřednictvím metod komunitní práce, zprostředkovaných komunitními pracovníky projektu. Schválený projekt m67073á ambici zvýšit míru integrace obyvatel sociálně vyloučených lokalit v místech, které se dlouhodobě potýkají s jejich malou angažovaností, ztíženým přístupem k institucím a službám, vysokou mírou nezaměstnanosti či kriminality.

Mezi další cíle projektu patří poskytnutí metodologického ukotvení aplikace principů komunitní práce v sociálně vyloučených lokalitách prostřednictvím vytvoření vzdělávacího kurzu, umožňujícího replikaci a redistribuci poznatků a vědomostí z oblasti komunitní práce mezi cílovou skupinu, akreditace kurzu a jeho pilotní ověření. Cesta k naplnění tohoto cíle bude probíhat v úzké spolupráci s Ostravskou univerzitou v Ostravě.

Projekt bude realizován do 30. listopadu 2018. Celkové náklady projektu činí cca 7,4 mil. Kč, kdy 85 % je financováno z Evropského sociálního fondu, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5 % z vlastních zdrojů MSK.


24. března 2016
frame-scrollup