Zpráva

Rekonstrukce výstavní budovy a nová expozice Muzea Těšínska

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.1 Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví

Číslo projektu

CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_026/0001679

Trvání projektu

7/2015 – 06/2020

Cíl projektu

Hlavními cíli projektu jsou rekonstrukce nevyužívané historické budovy Muzea Těšínska a její využití pro vybudování zcela nových tematických expozic a představení mnohých dosud neprezentovaných sbírkových předmětů. Zároveň dojde k ulehčení stávajícím depozitárním prostorům, zrestaurování a následnému vystavení dalších, veřejnosti dosud skrytých exponátů.

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude rekonstruovaná budova muzea Těšínska. V prostorách objektu budou zřízeny nové bezbariérové stálé expozice, splňující nové trendy ve výstavnictví. Vzniknou místnosti badatelny, studovny, odpočinkové zóny pro návštěvníky a přednáškové místnosti. Dojde k vystavení, veřejnosti dosud skrytých exponátů a restaurování některých sbírkových předmětů.

Financování projektu

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU

Zdroj financování projektu výše podílu vKč
Celkové plánované náklady projektu 117.072.975,70
z toho prostředky z ERDF (85 %) 99.512.029,34
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 5.853.648,79
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 11.707.297,57

Kontaktní osoba

Ing. Michaela Bellová
odbor investiční a majetkový
projektový manažer
tel.: 595 622 598
e-mail: michaela.bellova@msk.cz

frame-scrollup