Zpráva

Rozvoj e-Government služeb v Moravskoslezském kraji

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného operačního programu.

Operační program

Integrovaný operační program

Prioritní osa

2. Zavádění ICT v územní veřejné správě

Oblast podpory

2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě

Číslo projektu

CZ.1.06/2.1.00/19.09269

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zefektivnit veřejnou správu prostřednictvím e‑Government služeb pomocí informačních a komunikačních technologií, což vychází z globálního cíle Strategie e‑Government služeb v Moravskoslezském kraji "Zajistit efektivní a rovnovážný rozvoj e‑Government služeb v území". Globálním cílem je pak prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů.

Cílové skupiny (uživatelé výstupů projektů)

Výstupy projetku projektu budou využívat:

 • příspěvkové organizace organizace kraje na úseku zdavotnictví (Rozvoj e‑Health)
  • Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
  • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace
  • Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, pracoviště Orlová
  • Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
  • Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
  • Nemocnice Třinec, příspěvková organizace
 • uživatelé aplikací provozovaných na Technologickém centru Moravskoslezského kraje
 • obce na území kraje, projektanti, veřejnost (Plán rozvoje vodovodů a kanalizací)
 • zaměstnanci Moravskoslezského kraje zařazaní do krajského úřadu, obce na území kraje

Partneři projektu

Definovaní uživatelé (zejm. zdravotnická zařízení zřizovaná Moravskoslezským kraje pro oblast Rozvoj e‑health).

Výstupy projektu

1.1 Rozvoj e‑Health - Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací

Komplexní informační systém pro pracoviště centrálních operačních sálů a centrálních sterilizací je systém určený k hlídání veškerých nákladů ve vazbě na použitý materiál, nákladů na pacienta a rozúčtování nákladů na střediska v jednotlivých nemocnicích kraje. Jedná se o komplexní produkt, který dokáže řešit veškeré standardní činnosti potřebné k řízení operačních sálů a centrálních sterilizací. V praxi je systém jako komplexní řešení k registraci určených událostí za pomocí čárových kódů použitelný i na jiných pracovištích (ambulance, lůžková oddělení nemocnice, nemocniční sklady apod.). Systém bude komunikovat s nemocničními informačními systémy (dále jen NIS) pomocí odděleného komunikačního modulu. Zároveň bude zajištěna komunikace i s přístrojovým vybavením centrálních sterilizací v rámci modulu pro dokumentaci sterilizačních procesů. V rámci navrhovaného řešení bude na krajském úřadě v prostředí TCK nainstalován tentýž systém jako v nemocnicích, který bude dále propojen na datový sklad kraje, a který bude využíván pro dohled a na řízení nemocnic ze strany zřizovatele, tzn. kraje.

2.1 Rozvoj služeb TCK - Plán rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVKÚK)

Cílem projektu je vytvořit aktuálně platnou grafickou část RVKÚK, která by byla v souladu se stávající platnou textovou částí PRVKÚK. Jedná se o zpracování digitálních datových sad pro celé území Moravskoslezského kraje. Koncept řešení je navržen s ohledem na charakter projektu, požadavky a potřeby vyplývající z jeho následného využití.

2.2 Rozvoj služeb TCK – Digitální datové úložiště

V rámci projektu bude pořízeno Digitální datové úložiště (DDÚ), prostřednictvím něhož bude zajištěno bezpečné ukládání dat a dokumentů, která pocházejí z činnosti informačních systémů orgánů veřejné správy a je třeba je z nejrůznějších důvodů střednědobě až dlouhodobě ochránit proti ztrátě (pořizované multimediální záznamy z jednání zastupitelstva kraje, data pro centrální správu kraje a jeho příspěvkových organizací). DDÚ umožní, že pro standardizované a sjednocené procesy řízení p. o. kraje prostřednictvím komunikačního portálu, bude dostatečná a zabezpečená disková kapacita.

2.3. Rozvoj služeb TCK - Služby videokonference

Účelem dalšího rozvije služeb videokonference je možnosti rozšíření videokonferenčního systému o příspěvkové organizace, obce, další orgány veřejné správy jakož i pro komunikaci orgánu veřejné správy s dalšími subjekty.

2.4 Rozvoj služeb TCK - Pořízení HW pro služby Technologického centra Moravskoslezského kraje

Účelem pořízení HW a souvisejícího SW je zajištění potřebné serverové (výpočetní) kapacity pro provozování dalších aplikací v prostředí TCK a zajištění bezpečné a jednotné komunikační infrastruktury mezi TCK a technologickými centry zdravotnických zařízení pro návazné projekty v oblasti zdravotnictví. Nově provozovanými službami budou Komplexní informační systém pro pracoviště operačních sálů a centrálních sterilizací a dále Manažerský informační systém (MIS) pro řízení zdravotnických zařízení a manažerské rozhodování na úrovni kraje. Dále pořízení licencí pro přístup uživatelů k provozovaným doménám krajského úřadu a všem jeho spravovaným aplikacím a systémům.

3. Zvýšení bezpečnosti provozu Technologického centra Moravskoslezského kraje

Virtuální technologie maximalizují využití hardwaru serverů a tím značnou mírou přispívají ke snížení provozních nákladů. Bezpečnost virtuální infrastruktury je zatím ve většině případů poněkud opomíjené téma. Důkladné zabezpečení jejich provozu se však stalo nevyřešenou výzvou pro mnoho organizací všech velikostí a typů. V prostředí ICT KÚ MSK je provozována řada aplikací, které jsou provozovány na virtualizovaných serverech ve virtuálním prostředí technologie WMWare. Standardní stávající řešení zabezpečení sítě externími firewally a dalšími zařízeními neumožňují efektivní řízení bezpečnosti uvnitř virtuální infrastruktury. Jedná se o další stavební kámen nutný pro zajištění komplexní bezpečnosti ICT infrastruktury úřadu jako celku. Virtuální technologie maximalizují využití hardwaru serverů a tím značnou mírou přispívají ke snížení provozních nákladů. Důkladné zabezpečení jejich provozu se však stalo nevyřešenou výzvou pro mnoho organizací všech velikostí a typů.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu (Kč)
Maximální plánované náklady 32.000.000,00
Skutečné náklady 27.151.699,16
Finanční podpora vyplacená ERDF (85 %) 20.278.178,55
Podíl Moravskoslezského kraje (15 %) 3.578.502,12
Nezpůsobilé náklady 3.295.018,49

Veřejné zakázky a dodavatelé projektu

Předmět výběrového řízení v projektu Předpokládáná hodnota
investice (bez provozních nákladů)
(Kč s DPH)
1. CBA k projektu 59.895,00
2. Rozvoj eHealth 15.100.856,14
3. Služby videokonference 594.778,16
4. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací vč. publicity 820.380,00
5. Rozvoj služeb TCK 10.382.189,86

Doba realizace projektu

12/2013 – 6/2015

Další informace o projektu

Projekt navazuje na projekt E-Government Moravskoslezského kraje (II. – VI. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.07383 a Elektronická spisová služba Moravskoslezského kraje (I. část výzvy), reg. č. CZ.1.06/2.1.00/08.06945 v rámci IOP. Veřejné zakázky k realizaci projektu jsou zveřejňovány dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů prostřednictvím ISVZ, TED a stránkách Moravskoslezského kraje v sekci Veřejné zakázky. Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydáno dne 15. 4. 2014.

Projektový manažer

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Kontaktní osoby

Rozvoj e-Health

Mgr. Tomáš Kupča
odbor informatiky
tel: +420 595 622 284
e-mail: tomas.kupca@msk.cz

Mgr. Leona Šrubařová
odbor zdravotnictví
tel: +420 595 622 635
e-mail: leona.srubarova@msk.cz

Plán rozvoje vodovodů a kanalizací

Ing. Ivan Ivanov
odbor informatiky
tel: +420 595 622 264
e-mail: ivan.ivanov@msk.cz

Rozvoj služeb Technologického centra, Služby videokonference

Ing. Marek Knapp
odbor informatiky
tel: +420 595 622 915
e-mail: marek.knapp@msk.cz

frame-scrollup