Zpráva

Smart akcelerátor RIS3 strategie

Operační program

Výzkum, vývoj a vzdělávání

Prioritní osa

2. Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj

Specifický cíl

5. Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdroj v oblasti výzkumu a vývoje

Registrační číslo projektu

CZ.02.2.69/0.0/0.0/15_004/0000294

Cíl projektu

Cílem projektu je zajistit rozvoj inovačního systému MSK prostřednictvím kvalitní koordinace a implementace RIS3 MSK a kvalitního řízení procesu podnikatelského objevování nových příležitostí (Entrepreneurial Discovery), do něhož je zapojen soukromý i akademický sektor, a jenž je koordinován ze strany sektoru veřejného (žadatele a partnerské výkonné jednotky).

Aktivity projektu

  1. Základní tým
  2. Vzdělávání
  3. Mapování
  4. Asistence
  5. Twinning (zahraniční stáže a studijní cesty)
  6. Pilotní ověření
  7. Propagace

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 54.481.858,02
Dotace EU 46.309.579,31
Podíl poskytnuté dotace 85 %
Spolufinancování kraje 8.172.278,71

Doba realizace projektu

01/2016 – 03/2019

Kontaktní osoba

Ing. Dušan Folvarčný
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 636
e-mail: dusan.folvarcny@msk.cz

frame-scrollup