Zpráva

Specializované laboratoře na SPŠ chemické akademika Heyrovského v Ostravě

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

2. Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Specifický cíl

2.4 Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Číslo projektu

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010810

Anotace projektu

Cílem projektu je modernizace dvou specializovaných laboratoří (chemické techniky a analytické chemie) na Střední průmyslové škole chemické akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvkové organizaci. Obě laboratoře jsou v provozu již 35 let a vyžadují jak rekonstrukci, tak výměnu zastaralého vybavení.

Partner projektu

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava, příspěvková organizace

Trvání projektu

prosinec 2018 – srpen 2020

Kontaktní osoba

Ing. Tomáš Karas
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 652
e-mail: tomas.karas@msk.cz

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové náklady projektu 9.734.035,14
z toho prostředky z ERDF (85 %) 8.273.929,86
z toho prostředky ze státního rozpočtu (5 %) 486.701,76
z toho prostředky z rozpočtu MSK (10 %) 973.403,52
frame-scrollup