Zpráva

Systém pomoci na vyžádání

Logo MMR

Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu

Operační program

Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa

3. Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí

Specifický cíl

3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT

Číslo projektu

CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0005445

Současný stav

Před realizací projektu chyběl na zdravotnickém operačním středisku (ZOS) informační systém, který by sdružoval informace o lidech, kteří by chtěli v rámci svého vzdělání poskytnout pomoc, ale nemohou, protože neví komu a ani kde. Pokud by operátor ZOS viděl na mapě v blízkosti postiženého „aktivního“ zachránce, mohl by mu vyslat jasnou žádost o pomoc na jeho mobilní telefon, který zároveň slouží i k jeho lokalizaci, případně zachránce na místo události navede. Ten pak může poskytnout potřebnou pomoc do příjezdu profesionálního týmu ve vozidle ZZS.

„Systém pomoci na vyžádání“ vychází z doplnění možnosti využití dalších záchranářů k poskytnutí zdravotnické pomoci osobám postiženým zdravotními komplikacemi ještě před příjezdem ZZS. Následným cílem je pak do systému zapojit proškolené profesionální příslušníky dalších složek IZS (hasiči, policie) a zdravotnické veřejnosti, spolu s možností využití dostupné techniky (automatické defibrilátory na veřejně dostupných místech, ve vozidlech HZS, JSDH, PČR, MP, apod.).

Cíl projektu

Předmětem projektu je pořízení specifického informačního systému pro podporu operačního řízení ve vazbě na poskytování včasné a kvalitní přednemocniční pomoci člověku s akutním zdravotním postižením (selháním životních funkcí). Cílem je existence nového informačního systému s nově navrženými funkcemi, které přispějí ke zvýšení kvality a rychlosti poskytnutí přednemocniční péče obyvatelstvu, kteří potřebují zdravotnickou pomoc prostřednictvím služeb Systému pomoci na vyžádání. Jde tak o zkvalitnění ochrany zdraví a životů obyvatel MSK.

Cílové skupiny

Cílovou skupinu tvoří občané vyžadující neodkladnou péči na území Moravskoslezského kraje, tj. obyvatelé a návštěvníci Moravskoslezského kraje bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, sociální postavení nebo zvyky v chování. Projekt bude mít dopad mj. i na složky IZS Moravskoslezského kraje a orgány krizového řízení (vč. Moravskoslezského kraje – krajského úřadu).

Spádovou oblast projektu tvoří celé území Moravskoslezského kraje. Zapojeny do projektu budou všechny výjezdové skupiny ZZS, případně i ostatní složky IZS. Součástí IS bude i databáze zdravotních prostředků (AED), které budou k dispozici k poskytnutí pomoci i na veřejně dostupných místech. Obyvatelé i návštěvníci regionu tvoří geografickou, demografickou i psychografickou cílovou skupinu, toto posouzení je však nerelevantní, jelikož výstup projektu je určen všem bez ohledu na věk, pohlaví, národnost, apod.

Další skupinou jsou podnikatelé a zaměstnanci ve veřejné správě. Veřejná správa bude mít díky systému lepší přehled o poskytování služby do území. Uživatelem výstupů projektu bude Zdaravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu (Kč)
Celkové plánované náklady projektu 4.992.000
- Prostředky finanční podpory z ERDF (85 %) 4.243.200
- Podíl státního rozpočtu ČR (5 %) 249.600
- Podíl Moravskoslezského kraje (10 %) 499.200
- Plánované nezpůsobilé náklady projektu 0

Trvání projektu

4/2017 – 12/2018

Projektový manažer

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec
odbor evropských projektů
tel: +420 595 622 397
e-mail: pavel.kadlec@msk.cz

Odborná garantka odboru zdravotnictví

Mgr. Leona Šrubařová
odbor zdravotnictví
tel: +420 595 622 635
e-mail: leona.srubarova@msk.cz

frame-scrollup