Zpráva

V RÁMCI PROJEKTU „SILNICE III/4785 PRODLOUŽENÁ BÍLOVECKÁ“ BYL VYBUDOVÁN 1,5 KM DLOUHÝ NOVÝ ÚSEK – PŘELOŽKA

Moravskoslezský kraj dokončil projekt „Silnice III/4785 prodloužená Bílovecká“, který je spolufinancován ze strukturálních fondů EU v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 a z rozpočtu Statutárního města Ostrava.

Součástí projektu byla výstavba 1,5 km dlouhého nového silničního úseku včetně 3 mostů, chodníků, veřejného osvětlení, opěrných zdí, protihlukových opatření a řadu dalších stavebních objektů týkající se např. přeložek inženýrských sítí.

Cílem projektu je ulehčení stávající dopravě při průjezdu městskou částí Ostrava - Svinov a zvýšení dopravní bezpečnosti v zastavěné části. Zvláště pak odklonění tranzitní dopravy mimo zastavěnou oblast.

Projekt byl předložen do výzvy v září 2012. Fyzická realizace projektu byla zahájena předáním staveniště zhotoviteli SDS EXMOST, s. r. o. dne 29.10.2013. Poslední práce byly dokončeny v průběhu měsíce října, a to k 31.10.2015. Následovalo přejímací řízení včetně vyřízení všech nezbytných kolaudací, které jsou podmínkou pro uvedení nové komunikace do provozu.

Celkové náklady projektu činí cca 103,8 mil. Kč vč. DPH. Podíl EU ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů činní cca 81,1 mil. Kč vč. DPH. Podíl Moravskoslezského kraje činí cca 21,35 mil. Kč. Podíl Statutárního města Ostrava činí cca 1,35 mil. Kč.


4. dubna 2016
frame-scrollup