Zpráva

Vybavení vzdělávacího střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.

Logo MMR

Operační program

Integrovaný regionální operační program 2014-2020

Prioritní osa

1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony

Investiční priorita

5b. Podpora investic zaměřených na řešení konkrétních rizik, zajištěním odolnosti vůči katastrofám a vývojem systémů krizového řízení

Specifický cíl

1.3 Zvýšení připravenosti k řešení rizik a katastrof

Číslo projektu

CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0001947

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je zajištění a poskytování kvalitní přednemocniční neodkladné péče pacientům, kteří jsou akutně ohroženi na životě či zdraví.

Popis konečného stavu

Cíle projektu bude dosaženo pořízením vybavení vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o., jejímž zřizovatelem je Moravskoslezský kraj, zaměřeného na rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek IZS.

Výstupy projektu

  • Celotělový simulátor dospělý trauma – 3 ks
  • Celotělový simulátor dospělý pro rozšířenou výuku urgentní a intenzivní péče – 1 ks
  • Celotělový simulátor novorozenecký – 1 ks

Výsledky projektu

  • Modernizace vzdělávacího a výcvikového střediska Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje, p.o.
  • Vytvoření podmínek k získání odborných znalostí a nácviku dovedností pro základní složku IZS
  • Rozvoj specifických dovedností a součinnosti základních složek IZS

Partner projektu

Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové plánované náklady projektu 19.579.365,00
Celkové způsobilé výdaje projektu 19.579.365,00
Celková přiznaná dotace EU (ERDF 85 % + SR 5%) 17.621.428,50
Spolufinancování příjemcem - MSK (10 %) 1.957.936,50

Dobra realizace projektu

06/2016 – 04/2018

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Suchomelová
odbor evropských projektů
projektový manažer
tel.: 595 622 736
e-mail: andrea.suchomelova@msk.cz

frame-scrollup