Zpráva

Zlepšujeme podmínky pro osoby s duševním onemocněním

Problematika kvality života osob s duševním onemocněním je problematikou, jíž se Moravskoslezský kraj dlouhodobě věnuje a podporuje jí např. formou dotačních programů. Aktuálnost a potřebnost jejího řešení je v současné době dána nejen potřebou zmapovat stav poskytování sociálních služeb pro osoby s duševním onemocněním na území Moravskoslezského kraje, ale také probíhající reformou psychiatrické péče, v jejímž rámci se počítá se zkvalitněním služeb poskytovaných právě této cílové skupině.

Z tohoto důvodu Moravskoslezský kraj připravil projekt s názvem „Podpora zkvalitnění a rozvoje služeb pro osoby s duševním onemocněním“, který byl podpořen a bude realizován od března 2016 do prosince 2017 a sestává se ze tří klíčových aktivit.

První aktivitou je zpracování analýzy dostupné podpory pro osoby s duševním onemocněním - zejména v oblasti sociálních a zdravotních služeb, ale také v oblasti zaměstnávání či volnočasových aktivit apod. Analýza bude mimo jiné sloužit také jako podklad pro další plánování rozvoje sociálních služeb orientovaných na oblast osob s duševním onemocněním.

Druhou aktivitou je podpora peer konzultantů, což jsou lidé s vlastní zkušeností s duševním onemocněním a z tohoto onemocnění se postupně zotavili do té míry, že můžou podat pomocnou ruku lidem, kteří si onemocněním právě procházejí. Prostřednictvím realizace této aktivity bude dosaženo zefektivnění sociálního začleňování osob s duševním onemocněním.

Třetí aktivita se věnuje vzdělávání, které je zaměřeno především na pracovníky sociálních služeb orientujících se na práci s osobami s duševním onemocněním. Cílem vzdělávání, které bude ve velké míře realizováno prostřednictvím prakticky zaměřených kurzů, je podpora zkvalitnění těchto sociálních služeb, zvýšení dovedností a schopností jejich pracovníků.

Projekt byl schválen k podpoře z Operačního programu Zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu (ESF). Celkové náklady na jeho realizaci činí cca 6,4 mil. Kč, kdy 85 % z této částky je financováno právě z ESF, 10 % ze státního rozpočtu ČR a 5 % z rozpočtu Moravskoslezského kraje.


14. března 2016
frame-scrollup